• Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước
    2018-11-22 18:24:00

    (Baohatinh.vn) - Chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]