27/06/2018 14:32
(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh đã thực hiện Chỉ thị một cách chủ động, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, làm chắc chắn, bài bản; các mục tiêu, quan điểm và chiến lược được chọn lựa tại đại hội đến nay đều không sai; công tác nhân sự được xây dựng một cách dân chủ, công khai, minh bạch nên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]