23/11/2018 06:02
(Baohatinh.vn) - 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, kinh tế Hà Tĩnh có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao...
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]