Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Khi đã có nghị quyết thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy”, “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào”. Thực hiện lời căn dặn của Người, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, quyết tâm cao trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn; hiệu quả của một số chủ trương, nghị quyết chưa cao… Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó tạo khí thế, niềm tin và quyết tâm mới để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Khi đã có nghị quyết thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy”, “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào”. Thực hiện lời căn dặn của Người, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, quyết tâm cao trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn; hiệu quả của một số chủ trương, nghị quyết chưa cao… Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó tạo khí thế, niềm tin và quyết tâm mới để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trên cơ sở mục tiêu của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trong đó có những nghị quyết hết sức quan trọng về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nghị quyết về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN các vùng thuộc lãnh thổ nước ta... Các nghị quyết ra đời là sự cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước mắt cũng như định hướng chiến lược lâu dài cho sự phát triển của đất nước.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nói chuyện với đại biểu bên lề hội nghị đối thoại với đảng viên trẻ và cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ngày 11/11/2022). Ảnh: Đình Nhất

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ này là BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung ban hành các nghị quyết ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ. Đến nay, tỉnh đã ban hành 13 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó tập trung những nội dung trọng tâm như: xây dựng đội ngũ cán bộ; khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; dịch vụ logistics; cải cách hành chính; bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh tham quan Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh (ngày 20/9/2022). Ảnh: Dương Chiến

Quá trình chuẩn bị, xây dựng và ban hành các chủ trương, nghị quyết được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng ngay từ khi triển khai chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã chuẩn bị các chuyên đề theo dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi kết thúc đại hội, quyết định chương trình toàn khóa, BCH Đảng bộ khóa XIX đã ban hành các nghị quyết trên cơ sở các đề án đã được chuẩn bị). Ngoài những nghị quyết đã được xác định trong chương trình toàn khóa, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời bổ sung xây dựng và ban hành các nghị quyết về: chuyển đổi số; tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM; đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp… Các nghị quyết được ban hành thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xác định được ý nghĩa quan trọng các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung cao cho việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chủ động đổi mới hình thức bằng việc kết nối điểm cầu từ Trung ương, từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, từ đó giúp cán bộ, đảng viên toàn tỉnh, nhất là đảng viên ở các chi bộ cơ sở hiểu sâu hơn, nắm rõ hơn nội dung của nghị quyết nhờ được tiếp thu, truyền đạt từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau khi có nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để phổ biến tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cách làm này cho thấy sự đồng bộ, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; qua đó, tạo động lực để các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, sát với thực tiễn và đời sống Nhân dân.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức (ngày 21/7/2022). Ảnh: Phúc Quang

Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về nghị quyết theo hướng đi vào chiều sâu, đa dạng hình thức thể hiện bằng các loại hình phong phú, trên nhiều nền tảng để cán bộ, đảng viên, người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện nghị quyết của Đảng. Phương thức tuyên truyền có nhiều đổi mới. Thông qua các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình, tuyên truyền miệng, trên các nền tảng internet... đã cung cấp đầy đủ và định hướng kịp thời thông tin về tình hình chính trị, KT-XH đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tỉnh đã phối hợp với các đài truyền hình Trung ương, văn phòng đại diện các báo thường trú trên địa bàn; chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các tạp chí, bản tin trong tỉnh và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, các trang fanpage, mạng xã hội chính thống phản ánh, tuyên truyền kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Đảng.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện, BTV Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết bằng các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thể chế hóa bằng các cơ chế, chính sách, nguồn lực, các chương trình hành động thực hiện. Một trong những điểm nhấn của sự cụ thể này là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 của cả nước, sau Bắc Giang, được phê duyệt quy hoạch này).Quy hoạch tỉnh phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển KT-XH của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong quy hoạch tỉnh, mục tiêu được nêu rõ, xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất cả nước. Quy hoạch tỉnh được phê duyệt cũng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Trần Thế Dũng và các đại biểu tham quan trưng bàychuyên đề “Hà Tĩnh - 65 năm thực hiện lời Bác dạy” do Bảo tàng hà Tĩnh tổ chức (ngày 10/6/2022). Ảnh: Thiên Vỹ

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, nỗ lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của các doanh nghiệp cùng toàn dân, năm 2022, việc thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã tạo ra khí thế thi đua trong toàn Đảng bộ, Nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thành tựu đó cho thấy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà trong nỗ lực từng bước đưa nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, BTV Tỉnh ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra toàn diện các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn tỉnh, ban hành các kết luận để lãnh đạo các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, thực hiện.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tuy nhiên, việc tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Chất lượng quán triệt, học tập một số nghị quyết chưa cao, nhất là các nghị quyết chuyên đề, những vấn đề mới, khó, mang tầm chiến lược. Năng lực một số báo cáo viên chưa đáp ứng yêu cầu. Một số đồng chí trong thường trực cấp ủy khi được phân công truyền đạt nghị quyết còn thiếu kiến thức và kỹ năng, gây nhàm chán cho người tiếp nhận. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của một số ngành, địa phương, đơn vị và người đứng đầu còn rập khuôn, hình thức, thậm chí đối phó. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh chậm đi vào cuộc sống do công tác tuyên truyền thiếu thường xuyên, thiếu các cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải A cho nhóm tác giả đạt Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2022. Ảnh: Văn Đức

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bước sang năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, thể hiện tinh thần đổi mới, bứt phá mạnh mẽ, qua đó tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng đó, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu, nắm kỹ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đến kiểm tra và tặng quà tết tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (xã Kỳ Lợi); Hải đội 2 (xã Kỳ Lợi); Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Thu Hà

Kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết. Quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống cần thực hiện nghiêm phương châm: “Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20” như đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh trong phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Tiếp tục tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết và các nội dung chuyên môn khác để chấn chỉnh những việc chưa tốt, khuyến khích những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả, đồng thời kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trong tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, quy định rõ trách nhiệm, nghiêm khắc phê bình những cán bộ, đảng viên ngại khó, ngại khổ, kỷ luật nghiêm minh những cá nhân để xảy ra sai phạm. Đặc biệt quan tâm tới việc trao đổi, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến chính đáng của Nhân dân; gắn bó mật thiết với Nhân dân để mỗi công việc triển khai đều thông suốt, được lòng dân, tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới để các chủ trương, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Mùa xuân mới đã về trong khí thế mới. Với ánh sáng của nghị quyết Đảng, truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân, bằng niềm tin vào đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện qua thực tiễn, tin rằng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2023.

nội dung: trần thế dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ảnh: p.v

thiết kế: huy tùng

1:23:01:2023:08:15

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM