Ngày 9 – 1, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị điểm tổng kết 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 (Khóa VIII) và NQ 11 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tham dự hội nghị có đại diện UB MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH – TT & DL, Hội VHNT Hà Tĩnh…

Nghi Xuân: Nỗ lực hướng tới một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Ngày 9 – 1, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị điểm tổng kết 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 (Khóa VIII) và NQ 11 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tham dự hội nghị có đại diện UB MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH – TT & DL, Hội VHNT Hà Tĩnh…

Ca trù - một trong những di sản văn hóa phi vật thể được Nghi Xuân bảo tồn, khôi phục thành công và phát huy giá trị trong đời sống mới

Sau 15 năm triển khai thực hiện, huyện Nghi Xuân đã đạt được những kết quả quan trọng: Trong việc xây dựng con người trong giai đoạn cách mạng mới, Nghi Xuân đã đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH, hội nhập và phát triển; Việc xây dựng môi trường văn hóa ngày càng phát triển với nhiều hoạt động mang lại hiểu quả thiết thực như: Xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, cơ quan văn hóa với 21.137 gia đình (79%), 99/167 làng và 25 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng các quỹ tình thương…; Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; Xây dựng thiết chế văn hóa; Phát triển hệ thống thông tin đại chúng; Kiểm tra, xử lý những vi phạm về văn hóav.v...

Đặc biệt, những năm qua Nghi Xuân cũng thực hiện khá tốt NQ 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới với nhiều CLB thơ, dân ca, ca trù... Ngoài ra, thực hiện NQ TƯ 5, thời gian qua, huyện Nghi Xuân còn làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc, quê hương. Trong tổng số 180 di tích đã được kiểm kê có 1 di tích Quốc gia đặc biệt, 6 di tích quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh. Nhiều giá trị văn hóa cổ truyền của quê hương được khôi phục, bảo tồn như: Chèo Kiều, Ca trù, Sắc bùa và một số lễ hội…

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế như: Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế; Sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên; Sự mơ hồ về nhận thức, thái đội bàng quan, mất cảnh giác của cán bộ, đảng viên trước những luận điệu xảo trá của thế lực thù địch; Chất lượng gia đình, làng xã văn hóa chưa cao; Việc xây dựng chính sách văn hóa còn thiếu…

Trong thời gian tới, để tiếp thục thực hiện tốt NQ TƯ 5 (khóa VIII) và NQ 11 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), huyện Nghi Xuân sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tiếp tục quán triệt, truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung các NQ; Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng, TDTT để phục vụ tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; Bảo tồn, kế thừa và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân và phát triển du lịch; Tiếp tục triển khai thực hiện NQ 23 của Bộ Chính trị; Triển khai thực hiện tốt kết luận hội nghị TƯ VI (khóa XI) về đổi mới căn bản GD & ĐT, đáp ứng nhu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa…

Nhân dịp này, huyện ủy Nghi Xuân cũng trao giấy khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Anh Hoài


Anh Hoài


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]