Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trên mỗi cương vị công tác

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về công tác phòng, chống dịch COVID-19; gắn trách nhiệm cụ thể hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.

Video mới

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.