Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh nhà. Với sự tin tưởng vào những khát vọng mới, thành quả mới, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh những nhận định, đánh giá, định hướng trong nhiệm kỳ mới.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh nhà. Với sự tin tưởng vào những khát vọng mới, thành quả mới, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh những nhận định, đánh giá, định hướng trong nhiệm kỳ mới.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

P.V: Xin chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chúc mừng đồng chí đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí có thể chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về những kết quả của đại hội?

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, trọn vẹn và toàn diện trên các nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội đã thảo luận, thống nhất cao với các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuẩn bị và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Phần lớn các ý kiến tâm huyết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; làm rõ nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua; thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất rất cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 53 đồng chí đại diện cho ý chí, trí tuệ, tâm huyết, khát vọng của toàn Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà; bầu những đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các quy trình bầu cử đảm bảo đúng quy định, đạt yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng, kế thừa, đổi mới. Đặc biệt, kết quả bầu Ban Chấp hành khóa mới với gần 50% các đồng chí đạt số phiếu trên 99%; bầu cử các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư đạt số phiếu tuyệt đối đã thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất rất cao của đại hội, cũng là niềm tin của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà gửi gắm vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

P.V: Thưa đồng chí, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX khẳng định mục tiêu Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và sớm trở thành tỉnh khá của cả nước. Vậy, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện mục tiêu này là gì?

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Trên chặng đường mới, cần kế thừa kết quả, đúc rút kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ qua, giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; lấy việc chăm lo giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân làm nền tảng, tạo sức mạnh tổng hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân.

Để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của tỉnh trong mối tương quan với khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành phương hướng, chương trình, kế hoạch. Tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; 13 nhóm nhiệm vụ trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Trong đó, tập trung cao để thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu; huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, nguồn lực con người; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm gồm: Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn; phát triển các tuyến giao thông chiến lược; đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh; phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Huy động mọi nguồn lực cho 3 đột phá chiến lược: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy kinh tế số; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics.

Căn cứ nghị quyết đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành chương trình, đề án, nghị quyết cụ thể, trong đó tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm và các đột phá chiến lược, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V: Để Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay sau đại hội?

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Ngay sau đại hội, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; triển khai ngay kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Với trách nhiệm và sự thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới với 3 lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng- an ninh, đối ngoại. Cụ thể hóa nội dung văn kiện đại hội thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết hằng năm, hằng quý, hằng tháng và các chuyên đề để tổ chức thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

Chung sức, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong điều kiện tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp ở miền Trung, các cấp, ngành phải chủ động các phương án và phân công cán bộ trực tiếp xuống tận cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ; chung tay chia sẻ, giúp đỡ đồng bào ở vùng bị thiệt hại. Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, yếu tố hàng đầu là phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm nhất trí của cán bộ, đảng viên, toàn quân và Nhân dân tỉnh nhà. Từng đồng chí cấp ủy viên phải xác định, số phiếu được đại biểu đại hội bầu tập trung chưa hoàn toàn là sự đánh giá đầy đủ về năng lực, phẩm chất mà một phần là sự kỳ vọng, mong muốn của đại biểu muốn gửi gắm. Do đó, từng đồng chí cấp ủy viên phải luôn nỗ lực, coi trọng chữ tín, nêu cao trách nhiệm, danh dự, thể hiện khát vọng muốn đóng góp trí lực cho sự phát triển của tỉnh nhà; làm việc phải chú ý hiệu quả, thực chất, tránh xa căn bệnh thành tích, phô trương; luôn giữ vững nguyên tắc của Đảng; thượng tôn pháp luật; thể hiện rõ chính kiến trong những việc mới, việc khó; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm và biết chia sẻ trách nhiệm; thực hành lối sống trong sáng, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, người đứng đầu các cấp trong mọi lúc, mọi nơi phải gương mẫu, trung thực, bao dung, cầu thị học hỏi, phát huy cao trí tuệ tập thể; phải luôn biết lắng nghe, gần gũi, sâu sát, biết tạo cảm hứng, môi trường, niềm tin cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo, cống hiến và thẳng thắn góp ý khi đồng chí, đồng nghiệp vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ cương, pháp luật...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

nhóm PV thực hiện

6:17:10:2020:13:31

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM