Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Thực tiễn cách mạng hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Thực tiễn cách mạng hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân và dân tộc ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và mang tính thời đại.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tại Hà Tĩnh, cuối năm 1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên (Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Trường Tiểu học Pháp - Việt) được thành lập. Đến tháng 1/1930, trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tư tưởng cách mạng vô sản, tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng đã cải tổ, thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn - một trong ba tổ chức cộng sản hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Cuối tháng 3/1930, tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc - Can Lộc), được sự ủy nhiệm của Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung Kỳ, đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên) đã triệu tập Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã tập trung mở rộng hệ thống tổ chức Đảng, thành lập các đảng bộ huyện, chi bộ làng xã và kết nạp hàng trăm đảng viên, lãnh đạo phong trào cách mạng.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2021). Ảnh: Đình Nhất

Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Hà Tĩnh đã cùng Nhân dân cả nước dấy lên các cao trào cách mạng, đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh; là một trong 4 tỉnh đầu tiên của cả nước giành được chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng tháng Tám 1945. Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ, người dân Hà Tĩnh lại tiên phong đi đầu, dốc hết nhân tài, vật lực cùng cả nước đánh đuổi đế quốc, đi đến ngày toàn thắng. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam và là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc. Mặc dù phải đương đầu với những thử thách ác liệt, chịu đựng những tổn thất, hy sinh to lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ với tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Với những đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 100% huyện, thị xã.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Hòa bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nghệ Tĩnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Bước vào công cuộc đổi mới, đặc biệt từ ngày tái lập tỉnh (năm 1991), Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo Nhân dân nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa tỉnh nhà thoát khỏi tỉnh nghèo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước phát triển.

Kể từ tháng 3/1930 đến nay, Đảng bộ Hà Tĩnh đã trải qua 19 kỳ đại hội, đó là những mốc son đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Trong 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng để cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn của địa phương qua từng thời kỳ, như: xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ (Đức Thọ) ngày 21/5/2021. Ảnh: Phúc Quang

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 về tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đã tập trung thực hiện các nội dung như: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng công tác tự phê bình, phê bình; kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức vi phạm kịp thời, nghiêm minh; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên, Hà Tĩnh đã giành được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững QP-AN; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới. Coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ và có một số đổi mới về nội dung, cách làm trong các khâu của công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sử dụng từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả với lộ trình, bước đi thích hợp.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giao nhiệm vụ cho tổ chức đón công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thường xuyên được tăng cường. Tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp từng bước đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, kết luận các vụ việc phức tạp; xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Công tác dân vận được chú trọng; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Việt (SN 1916) ở thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (ngày 23/7/2021). Ảnh: Vũ Viễn

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, phức tạp ở cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả; vừa đảm bảo nguyên tắc, rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa đảm bảo để chính quyền, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường đối thoại và thông tin giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị với Nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Chủ đề đặt ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đảm bảo QP-AN; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm OCOP bên lề hội nghị xúc tiến thương mại kinh tế tập thể Bắc Trung Bộ (tháng 4/2021). Ảnh tư liệu

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ tỉnh xác định, phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

1. Hạ tầng giao thông tại nhiều xã trên địa bàn Hà Tĩnh được mở rộng, rải thảm nhựa. 2. Phòng thư viện tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên). 3. Mô hình Tổ thu gom rác tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh giúp đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nói đi đôi với làm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện; chú trọng kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của các cơ quan dân cử, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện một số sở ngành, khảo sát các hợp tác xã trên địa bàn huyện Hương Sơn. Ảnh: Hữu Trung

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn. Kịp thời phát hiện, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí, giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp phát sinh. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay, tạo điều kiện cho chính quyền chủ động, linh hoạt thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Sau 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã có những bước phát triển đột phá đáng tự hào. Ảnh: Huy Tùng

Tin tưởng rằng, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự chung sức, đồng lòng và niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thiết Kế: Thành Nam

1:30:08:2021:07:31

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM