(Baohatinh.vn) - Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang xem xét về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tạo nguồn lực xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM.

Hà Tĩnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh nông thôn mới

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang xem xét về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tạo nguồn lực xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM.

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII sẽ xem xét các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM.

Thời gian qua, Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM, đô thị tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều tác động tích cực, thay đổi toàn diện bộ mặt ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, một số nội dung không còn phù hợp, nhiều nội dung mới cần chính sách hỗ trợ như: tích tụ tập trung ruộng đất theo tinh thần của Nghị quyết 06-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống; chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 là cần thiết.

Hà Tĩnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh nông thôn mới

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó có những mục tiêu quan trọng như: cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM với mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, liên kết vùng thuận lợi và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hà Tĩnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh nông thôn mới

TP Hà Tĩnh ra quân phá bờ thửa nhỏ, hình thành cánh đồng mẫu lớn, tiến tới sản xuất tập trung.

Theo đó, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM hướng tới 3 nhóm chính, cụ thể:

Nhóm chính sách hướng tới an sinh xã hội có số đông đối tượng hưởng lợi trong sản xuất cho nông hộ gồm: hỗ trợ cải tạo giống bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ bản quyền giống lúa, tổ cộng đồng trong khai thác thủy sản…

Nhóm chính sách hướng tới vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường gồm: hỗ trợ đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ trong trồng trọt; hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch gắn với truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ nâng cấp, duy trì cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hỗ trợ chế phẩm sinh học…

Nhóm chính sách đầu tư phát triển nhằm tăng các chỉ số phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn, gồm: hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất gắn tiêu thụ; hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất, chính sách để thúc đẩy phát triển lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp; phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; chính sách phát triển thương mại nông thôn; hỗ trợ chương trình OCOP…

Tạo nguồn lực xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII cũng bàn về một số cơ chế chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025.

Xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM là thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025”.

Hà Tĩnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh nông thôn mới

Người dân thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) mở rộng đường ngõ xóm, góp phần cùng xã hoàn thành mục tiêu xã NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành được mục tiêu tỉnh đạt chuẩn tỉnh NTM cần phải có: 100% số xã đạt chuẩn NTM; tối thiểu 70% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tối thiểu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% số huyện đạt chuẩn NTM, có tối thiểu 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thiện 10 tiêu chí cấp tỉnh.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025, cần phải ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng để đạt các yêu cầu đề ra.

Hà Tĩnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh nông thôn mới

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 15/12.

Theo đó, các chính sách được bàn tại kỳ họp như: hỗ trợ xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp; hỗ trợ phá bỏ, di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại đảm bảo đảm bảo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường; chính sách thưởng xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn, sẽ hỗ trợ lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt đối với những vùng không có quy hoạch cấp nước tập trung hoặc có quy hoạch nhưng chưa có dự án đầu tư xây dựng trong kỳ; hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng.

Hà Tĩnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực xây dựng tỉnh nông thôn mới

Đường về xã NTM nâng cao Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Đối với tạo nguồn lực xây dựng huyện Hương Khê, Kỳ Anh đạt chuẩn NTM; huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, sẽ có cơ chế ưu tiên hỗ trợ từ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn huyện và hỗ trợ thêm nguồn lực cho các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Riêng đối với các huyện Hương Khê, Kỳ Anh phấn đấu đạt chuẩn NTM, sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng NTM mỗi năm để làm đường giao thông và kênh mương thủy lợi nội đồng; hỗ trợ thêm kinh phí phấn đấu các tiêu chí đạt chuẩn NTM; ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Trung ương; ưu tiên hỗ trợ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho địa phương thực hiện nhiệm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM...

Tin liên quan:

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]