(Baohatinh.vn) - Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Hà Tĩnh (KH-KT) đã đạt được kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp, phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong giai đoạn mới.

Liên hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh tích cực góp phần phát triển KT-XH

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Hà Tĩnh (KH-KT) đã đạt được kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp, phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong giai đoạn mới.

Tiến sỹ Đặng Quốc Khánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Hà Tĩnh

Cách mạng về KH&CN phát triển mau chóng, mạnh mẽ đã tạo ra những biến đổi to lớn, sâu sắc trên mọi mặt của đời sống nhân loại. Các quốc gia, dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại phát triển kinh tế tri thức. Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng, vai trò của đội ngũ trí thức là hết sức to lớn. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án lớn đang được triển khai. Để đội ngũ trí thức toàn tỉnh tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, Liên hiệp Hội KH-KT đã và đang thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức là người Hà Tĩnh trên khắp mọi miền đất nước thành một lực lượng hùng hậu, đoàn kết, năng động sáng tạo.

Can Lộc là một trong những địa phương đi đầu trong việc cơ giới hóa trong nông nghiệp, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. (Trong ảnh: Nông dân Can Lộc ra quân sản xuất vụ hè-thu năm 2015. Ảnh: Anh Đức)

Trải qua 20 năm, Liên hiệp các Hội KH-KT Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, hệ thống tổ chức phát triển nhanh chóng. Năm 1995, khi mới thành lập chỉ có 3 hội thành viên thì nay đã có 33 tổ chức thành viên, gồm 18 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 12 liên hiệp hội cấp huyện, 1 trung tâm trực thuộc, 2 trung tâm liên kết. Cùng với những chuyển biến nhanh chóng về KT-XH, sự nghiệp giáo dục đào tạo, số lượng trí thức Hà Tĩnh được bổ sung và tăng nhanh, chất lượng ngày càng nâng cao. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 32.345 trí thức (5 giáo sư và phó giáo sư, 31 tiến sỹ, 576 thạc sỹ, 26.827 đại học, 4.906 cao đẳng). Hiện có trên 130 giáo sư, trên 500 phó giáo sư và trên 1.500 tiến sỹ là người Hà Tĩnh đang làm việc trên khắp mọi miền đất nước, ở nước ngoài, chiếm khoảng 11% trí thức bậc cao của cả nước. Trí thức Hà Tĩnh có mặt hầu hết trong các lĩnh vực đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các lĩnh vực hoạt động KH&CN và các doanh nghiệp. Đội ngũ trí thức đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực nâng cao trình độ về mọi mặt, là lực lượng quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh làm nên những thành tựu to lớn trong hơn hai thập kỷ qua.

Trong những năm qua, hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT và đội ngũ trí thức Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh về KT-XH, đảm bảo QP-AN, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các đề tài, dự án được triển khai có hiệu quả và được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Việc ứng dụng các tiến bộ về KH&CN đã thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, góp phần vào việc tăng năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập.

Trên các lĩnh vực, trí thức các ngành đã thực hiện nhiều quy trình công nghệ mới, giúp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, phát triển thị trường. Đội ngũ trí thức đã có hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, và hơn một nửa trong số đó được ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh tham quan Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I (Ảnh tư liệu)

Liên hiệp các Hội KH-KT cũng đã có nhiều hình thức thu hút, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức toàn tỉnh tham gia vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xoá đói giảm nghèo, phát triển giáo dục đào tạo...

Chặng đường đã qua, Liên hiệp các Hội KH-KT Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lao động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương, nhưng nhìn nhận khách quan, toàn diện, hoạt động của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức vẫn còn những hạn chế nhất định. Cơ cấu đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực chưa phù hợp; thiếu cán bộ, chuyên gia ngành nghề về kinh tế, quản lý doanh nghiệp, về các lĩnh vực công nghệ; chưa làm tốt việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của ngành, lĩnh vực, địa phương và giải quyết thỏa đáng những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm hàng hoá chưa cao...

Để đội ngũ trí thức toàn tỉnh tham gia tích cực, có hiệu quả sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, Liên hiệp Hội KH-KT Hà Tĩnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đưa khoa học, công nghệ về với nhân dân, nhất là đối với nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Động viên, cổ vũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong trồng rau, củ, quả trên đất cát bạc màu

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án lớn cũng như những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phối hợp rà soát, đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án đã triển khai; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án phát triển khoa học công nghệ vì cộng đồng, bảo vệ môi trường. Tham mưu cho tỉnh trong việc tranh thủ đi tắt, đón đầu để phát triển một số ngành nghề công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, liên kết với các địa phương, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư để thực hiện các đề tài, dự án, xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ KHCN trên các lĩnh vực. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách về chiến lược phát triển khoa học công nghệ, kế hoạch đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao; khuyến khích, thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành...

Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhiều yếu tố thuận lợi, thời cơ, vận hội mới, song cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức. Với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Liên hiệp các Hội KH-KT Hà Tĩnh và đội ngũ trí thức tỉnh nhà tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, lao động sáng tạo, cùng với Đảng bộ, nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, góp phần đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu mạnh.

Đ.Q.K


Đ.Q.K

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]