Từ khóa: "Linh thiêng Đồng Lộc"

3 kết quả

Khai mạc Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc”

Khai mạc Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc”

Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc” (Hà Tĩnh) là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường của các thế hệ Nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong các cuộc kháng chiến...