Vũ khí siêu vượt âm đang thách thức hệ thống cảnh báo của Mỹ
Tướng không quân Glen VanHerck cho biết Nga và Trung Quốc đang phát triển vũ khí siêu vượt âm, bên cạnh đó tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Avangard của Nga đã được đưa vào trang bị.
45dbxa60fx6006x9138xc8f1xc894xX2xX1xd34ex8e2fxb540xbcffxX2x471bx62cdxc8c6xbbbax489axb0aax7b2bxbb9dxX13x67f8xX11xX8xX4xXcx9ed0xX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX13xX15xX11xX8x6c54xX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfx728cxX12xX11xX8xX2fxX0x8b2fxX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfx4daaxc0edx87d7x6700x6d7exX67xX8xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX4xXcxX1axX15xX12xX11x7583xX2x57f2xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX2xX1xX7xX8xX65xX66xX67xX68xX69xX67xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfx862dx65edx9e34xX15xX7xX8xX68xccffxXa3xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX9cxX9dxX9exX15xXfxX9exX12x4b6bxX15xX7xX8x4670x6cecx7818xbfe4xX4xd147xb955xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxXbaxX11xX1axX7xX8xXb8xXaxXaxX13xX9x51b9xX49xX49xX10xX10xX10x668bxX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXbaxX9xXd5xX3xX9exX49xX3xXbaxXfxXdxXb8xX2xXfxX9xX2xX15xXbaxXfxX3xXbaxX9dxXaxXfxX12xXb3xXfxX1xX12xX9exb90bxXfxXaxXb8xX12xXcxXb8xXfxXaxXb8xXbaxXcxXfxXb8xX15xXfxXaxXb8xX9dxX9exXfcxXfxXcxX12xX9exXb8xXfxX43xX12xX9dxXfxXcxXbaxX12xXfxXb3xXexX49xX65xX66xX67xX68xX69xX67xXd5xX3xX9exX13xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxXaxX2xX1axX15xX7xX8xbc4exc763xX4xXdxXb8x63f9xX4xX9xX2xcd94xXbaxX4xX3xc805x8a6bxXaxX4xXb9xXb3xX4xa71exX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xb95fxXcxXb8xX4xXaxXb8xbfeaxXcxX4xXb8xca7axX4xXaxXb8x86aexX9exXfcxX4xXcx9e05xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxca2exX12xX4xXbcxXbdxX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xb381xX18axXb8xX15xX12xX1xX15xX11xX8xX2fxX0xXb8xX69xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x6831xX2xXaxX1axX15xX8xX2fxX139xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX0xX49xXb8xX69xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x98eaxX15xX12xX1xX8xX2fxX1a0xX146x4cbbxX9exXfcxX4xXdxXb8xb802xX9exXfcxX4x6934xXbaxXb9xX9exX4x633fxX1axX15xX9exX4xX139xX12xX9exX1f3xX15xX11xXcxXdxX4xXcxXb8xX9dxX4xX43xX2xb3efxXaxX4x4e39xXfcxX12xX4xX3x629bxX4xX1a0xX11xXbaxX9exXfcxX4x729bxXbaxX162xXcxX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xX13xXb8xX154xXaxX4xXaxX11xX2x9764xX9exX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3x56d9xX4xX43xX142xX9exX4xXcxcfc9xX9exXb8xX4xX14dx8e02xX4xXaxX142xX9exX4xX1ax47c2xX12xX4xX14dxX25dxX9exX4xX14dxX25dxX9dxX4xX83xXbaxXexX142xX9exX4xX1axaba4xXcxX4xX14dx8cf1xX12xX4x7d21xX3xX12xX9exXfcxX12xX11xX1xX4xXcxX170xX12xX4xX221xXfcxX12xX4xX14dxb54exX4xX14dxX146xX147xXcxX4xX14dxX146xX12xX4xX3xX226xX9dxX4xXaxX11xX12xX9exXfcxX4xX43xX27fxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX18axX18axX9xXbaxXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfxX13xXb8xX9dxXaxX9dxX8xX2fxX0xX2xXb3xXfcxX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX2xXb7xX15xX9exXaxX15xX11xX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX10xX2xX1xXaxXb8xXcfxX4xX65xX69xXa3xX13xX83x4a16xX4xXb8xX15xX2xXfcxXb8xXaxXcfxX4xX68xX68xb969xX13xX83xX31axX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd5xX43xX12xX9dxXb8xX12xXaxX2xX9exXb8xXd5xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xX326xa565xX67xX68xX49xX69xX348xadfcxX1xXa3xX69xX326xX326xX348xX67xX65xXaxX68xX326xX67xXa3xX1axX348xXfxX9xXa3xX348xX348xXd5x7d86xX13xXfcxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX8xX4xX10xX2xX1xXaxXb8xX7xX8xX65xX69xXa3xX8xX4xXb8xX15xX2xXfcxXb8xXaxX7xX8xX68xX68xX326xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xXb7xX12xX13xXaxX2xX9dxX9exX8xX2fxX1f3xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXaxX142xX9exX4xX1axX269xX12xX4xX13xXb8x6cbexX9exXfcxX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXaxXb8xX21exX4xXb8xX15exX4xXb3xX1fbxX2xX4x6f0axXfxXa3xX348xX348xX4x91d4xX11xX9dxXb3xX15xXaxX15xXexX4xXcxX262xX4xXdxXb8xX167xX4xX9ex6662xX9exXfcxX4xXaxX2xX142xXbaxX4xX1xX2xX15exXaxX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX4xX3xX226xX4xX3xX15exX4xXaxX2xX9exXb8xX4xXb8xX9dxX25dxXaxX4xX14dx6f1bxX9exXfcxX4xXaxX11xX142xX9exX4xX3xX13axX4xXaxX11xX27bxX4x9109xX4xX205xXbaxXbdxX4xX14dxX25dxX9dxX4xXfcx8904xX9exXd5xX4x6ce7xX221xXfcxXbax4ccexX9exXcfxX4xX40axX13xXbaxXaxX9exX2xXdx4ec2xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x8327xX9dxX1xXexX8xX2fxX1a0xXb8xX15xX9dxX4xX40axX13xXbaxXaxX9exX2xXdxX256xX4xX1a0xX146xX4xc221xX15exX9exXb8xX4xX490xX452xX4xXb7xXb8x80ccxX4xXb8xXbaxXexX4xX13xXb8xX3f5xX9exXfcxX4xXaxXb8xX170xX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXfcxX2xX12xX9exX4xX490xd38bxXcxX4xXbcxXbdxX4xX471xX221xb69ax74cbxX282xcdfbxX480xX256xX4xX1a0xX146xX1fbxX9exXfcxX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xX205xXbaxXb9xX9exX4xX20axX1axX15xX9exX4xX139xX12xX9exX1f3xX15xX11xXcxXdxX256xX4xXcxXb8xX9dxX4xX43xX2xX21exXaxX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXax886dxX4xXcxX154xXcxX4xX9exX146xX1fbxXcxX4xX14dxX162xX2xX4xXaxXb8xX170xX256xX4xX43xX12xX9dxX4xXfcxX475xXb3xX4xXcxX167xX4xX221xXfcxX12xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xX9xX1fbxXb3xX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX490xX9dxX1xXexX8xX2fxX410xXb8xX154xXaxX4xX43xX2xX240xXbaxX4xXaxX25dxX2xX4xXb8xX452xX2xX4xX9exXfcxXb8xX27fxX4xXcx6a4axX13xX4xXcxX12xX9dxX4xX3x6494xX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX462xX4xd275xX12xX9xXb8xX2xX9exXfcxXaxX9dxX9exX256xX4xX201xX9exXfcxX4xX139xX12xX9exX1f3xX15xX11xXcxXdxX4xX9exXb8xX4cdxXcxX4xX1axX25dxX2xX4xX11x7e42xX9exXfcxX4xX221xXfcxX12xX4xX3xX226xX4xX1a0xX11xXbaxX9exXfcxX4xX22exXbaxX162xXcxX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xX13xXb8xX154xXaxX4xXaxX11xX2xX240xX9exX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9exX226xXexX256xX4xX43xX142xX9exX4xXcxX25dxX9exXb8xX4xX14dxX262xX4xXaxX142xX9exX4xX1axX269xX12xX4xX14dxX25dxX9exX4xX14dxX25dxX9dxX4xX83xXbaxXexX142xX9exX4xX1axX27bxXcxX4xX14dxX27fxX12xX4xX282xX3xX12xX9exXfcxX12xX11xX1xX4xXcxX170xX12xX4xX221xXfcxX12xX4xX14dxX294xX4xX14dxX146xX147xXcxX4xX14dxX146xX12xX4xX3xX226xX9dxX4xXaxX11xX12xX9exXfcxX4xX43xX27fxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX490xX9dxX1xXexX8xX2fxX1a0xX146xX1fbxX9exXfcxX4xX139xX12xX9exX1f3xX15xX11xXcxXdxX4xX9exXb8x694axX9exX4xX14dxX27fxX9exXb8xXcfxX4xc535xX1f3xX9dxX25dxXaxX4xX14dxX452xX9exXfcxX4xX13xXb8xX3f5xX9exXfcxX4xXaxXb8xX170xX4xX9exXfcxX421xX9exX4xXcxXb8x9150xX9exX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXaxXb8xX15xX9dxX4xXdxX27fxX13xX4xX9x5fcaxX4xX13xXb8xX154xXaxX4xXaxX11xX2xX240xX9exX4xX3xX146xX147xXaxX4xX43xX686xXcxX4xX3xX59fxX4xXaxX2xX59fxXb3xX4xX1axX6d2xXcxX4xX205xXbaxX162xXcxX4xX13xXb8xX3f5xX9exXfcxXd5xXd5xXd5xX4xX139xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXcxX170xX12xX4xX14dxX162xX2xX4xXaxXb8xX170xX4xX3xX1fbxX2xX4xXdxXb8xX167xX4xX9exX421xX9exXfcxX4xXaxXb8xX12xX9dxX4xXaxX154xXcxX4xX14dxX452xXcxX4xX1axX686xX13xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xX9exXb8x4743xX9exXfcxX4xX13xXb8xX2xX142xX9exX4xX43xX167xX9exX4xXcxX170xX12xX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xX9xX1fbxXb3xX4xXaxX11xX146xX1fbxXcxX4xX14dxXb9xXexX4xXcxX170xX12xX4xX490xX452xX4xX22exXbaxX162xXcxX4xX13xXb8xX3f5xX9exXfcxX4xX471xXbcxXbdxX480xXd5x8d45xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX490xX9dxX1xXexX8xX2fxX139xX27fxX4xX1a0xX146xX4xX1axX15exX9exXb8xX4xX221xX4d5xX4d6xX282xX4d8xX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxX46dxX9exX4xX13xXb8xX167xX2xX4xX9xXbaxXexX4xX9exXfcxXb8xb2f5xX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXcxXb8xX4b1xX4xX3xX59fxX4xX3xX2xX15exXcxX4xX14dxX154xX9exXb8xX4xXaxX11xX167xX256xX4xXb3xX226xX4xXcxX3f5xX9exX4xX13xXb8xX167xX2xX4xX9exXfcxX421xX9exX4xXcxXb8xX6abxX9exX256xX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xX14dxX240xX4xXcxXb8xX9dxX4xX14dxX162xX2xX4xX13xXb8xX146x4d36xX9exXfcxX4xXaxX2xX21exX13xX4xXcxX686xX9exX4xX14dxX146xX147xXcxX4xXdxXb8xXbaxX4xX3xX6d2xXcxX4xXb8xX9dxX25dxXaxX4xX14dxX452xX9exXfcxX4xX205xXbaxXb9xX9exX4xX9xX6d2xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX490xX9dxX1xXexX8xX2fx6720xX9exXfcxX4xXcxXb8xX9dxX4xX43xX2xX21exXaxX4xX3xX2xX15exXcxX4xX13xXb8xX3f5xX9exXfcxX4xXaxXb8xX170xX4xX9exXfcxX421xX9exX4xXcxXb8xX6abxX9exX4xX3xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX3xX59fxX4xXcxX824xX4xX43xX167xX9exX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xX14dxX3f5xX2xX4xXb8xbc39xX2xX4xXcxX201xX9exXfcxX4xX9exXfcxXb8xX15exX4xXb3xX1fbxX2xX256xX4xX9exXb8xX752xX9exXfcxX4xXcxX201xX9exXfcxX4xX9exXfcxXb8xX15exX4xXb8xX2xX15exX9exX4xXcxX262xX4xX14dxX294xX4xX1axX226xX4xX14dxX170xX256xX4xX3xX226xX4xX4a7xX46dxXbaxX4xX221xX421xXb3xX4xX20axX262xXcxX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xX68fxX14dxX2xX4xX14dx597bxX9exXfcxX4xXb8xX146xX1fbxX9exXfcxX79bxX4xXdxXb8xX2xX4xX13xXb8xX154xXaxX4xXaxX11xX2xX240xX9exX4xXcxX154xXcxX4xX1axX9dxX25dxX2xX4xX11xX12xX1xX12xX11xX4xX3xX226xX4xXcxX167xXb3xX4xX43xX2xX21exX9exX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX256xX4xX43xX12xX9dxX4xXfcxX475xXb3xX4xXcxX167xX4xXaxX11xX9dxX9exXfcxX4xX3xX13axX4xXaxX11xX27bxX4xX3xX1fbxX2xX4xX9exX59fxX9exX4xXaxX167xX9exXfcxX4xXb8xX9dxX25dxXaxX4xX14dxX452xX9exXfcxX4xX1xX6d2xX12xX4xXaxX11xX142xX9exX4xXaxX11xX13exX4xXaxXbaxX15exX4xX9exXb8xXb9xX9exX4xXaxX25dxX9dxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX11xX15xX1axX12xXaxX15xX1xX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX1a0xX2xX9exX4xX1axX2xX142xX9exX4xX205xXbaxX12xX9exXcfxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xXbaxX1axX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXaxX2xXaxX1axX15xXfxXaxXb8xXbaxXb3xX43xXfxX12xX9exX1xXfxX9xX12xX13xX9dxX8xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXbcxXbdxX4xXaxX2xX21exXaxX4xX1axX452xX4xXaxX142xX9exX4xX1axX269xX12xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX4xX43xX12xXexX4xXb8xX824xX9exX4x4ddcxXd5xX348xX348xX348xX4xXdxXb3xX49xXb8xX256xX4xX9exXb8xX12xX9exXb8xX4xXfcxX597xX13xX4xX66xX256xXa3xX4xX1axX46dxX9exX4xXaxX162xXcxX4xX14dxX452xX4xXb9xXb3xX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX8xX4xXb8xX11xX15xX81xX7xX8xX49xX43xX2xX9exXb8xXfxX1axXbaxX12xX9exX49xXb3xXexXfxXaxX2xX15xXaxXfxX1axX9dxXfxXaxX15xX9exXfxX1axXbaxX12xXfxX9xX2xX15xXbaxXfxXaxXb8xX12xX9exXb8xXfxX43xX12xXexXfxXb8xX9dxX9exXfxXa17xXfxX348xX348xX348xXfxXdxXb3xXfxXb8xXfxX9exXb8xX12xX9exXb8xXfxXfcxX12xX13xXfxX66xXfxXa3xXfxX1axX12xX9exXfxXaxX9dxXcxXfxX1xX9dxXfxX12xXb3xXfxXaxXb8xX12xX9exXb8xX49xX326xX348xX348xX69xX34exX34exXd5xXb8xXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXfcxX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xX326xX348xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX326xX348xX67xX69xX49xX69xX348xX34exX1xX67xX326xX326xX69xX326xXa3xX68xXaxX68xX66xX34exX69xX66xX1axX348xXd5xX364xX13xXfcxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXbcxXbdxX4xXaxX2xX21exXaxX4xX1axX452xX4xXaxX142xX9exX4xX1axX269xX12xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX4xX43xX12xXexX4xXb8xX824xX9exX4xXa17xXd5xX348xX348xX348xX4xXdxXb3xX49xXb8xX256xX4xX9exXb8xX12xX9exXb8xX4xXfcxX597xX13xX4xX66xX256xXa3xX4xX1axX46dxX9exX4xXaxX162xXcxX4xX14dxX452xX4xXb9xXb3xX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX8xX4xXb8xX11xX15xX81xX7xX8xX49xX43xX2xX9exXb8xXfxX1axXbaxX12xX9exX49xXb3xXexXfxXaxX2xX15xXaxXfxX1axX9dxXfxXaxX15xX9exXfxX1axXbaxX12xXfxX9xX2xX15xXbaxXfxXaxXb8xX12xX9exXb8xXfxX43xX12xXexXfxXb8xX9dxX9exXfxXa17xXfxX348xX348xX348xXfxXdxXb3xXfxXb8xXfxX9exXb8xX12xX9exXb8xXfxXfcxX12xX13xXfxX66xXfxXa3xXfxX1axX12xX9exXfxXaxX9dxXcxXfxX1xX9dxXfxX12xXb3xXfxXaxXb8xX12xX9exXb8xX49xX326xX348xX348xX69xX34exX34exXd5xXb8xXaxXb3xX8xX2fxXbcxXbdxX4xXaxX2xX21exXaxX4xX1axX452xX4xXaxX142xX9exX4xX1axX269xX12xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX4xX43xX12xXexX4xXb8xX824xX9exX4xXa17xXd5xX348xX348xX348xX4xXdxXb3xX49xXb8xX256xX4xX9exXb8xX12xX9exXb8xX4xXfcxX597xX13xX4xX66xX256xXa3xX4xX1axX46dxX9exX4xXaxX162xXcxX4xX14dxX452xX4xXb9xXb3xX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXb8xX15xX12xX1xX8xX2fxXbcxX452xXaxX4xX205xXbaxX12xX9exX4xXcxXb8xX15axXcxX4xXcxX170xX12xX4xaec9xXb8xX201xX9exXfcxX4xX205xXbaxXb9xX9exX4xXbcxXbdxX4xXcxXb8xX9dxX4xX43xX2xX21exXaxX256xX4xXaxX142xX9exX4xX1axX269xX12xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xX4xX282xX20axXbcxXfxX69xX34exX68xX282xX4xXcxX262xX4xXaxXb8xX240xX4xX43xX12xXexX4xX3xX1fbxX2xX4xXaxX162xXcxX4xX14dxX452xX4xXaxX51axX4xX34exXd5xX348xX67xX65xXdxXb3xX4xXaxX1fbxX2xX4xXa17xXd5xX65xXa3xX65xXdxXb3xX4xXb3xc91fxX2xX4xXfcxX2xc7baxX256xX4xX9exXb8xX12xX9exXb8xX4xXfcxX597xX13xX4xX65xX256xXa3xX4xXaxX1fbxX2xX4xX66xX256xXa3xX4xX1axX46dxX9exX4xXaxX162xXcxX4xX14dxX452xX4xXb9xXb3xX4xXaxXb8xX12xX9exXb8xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXb7xXb9xXbaxX4xXaxX11xX167xX4xX1axXcfdxX2xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX8xX4xXb8xX11xX15xX81xX7xX8xX49xX43xX2xX9exXb8xXfxX1axXbaxX12xX9exX49xXcxX12xXbaxXfxXaxX11xX12xXfxX1axX9dxX2xXfxX9xX2xX15xXbaxXfxX3xXbaxX9dxXaxXfxX12xXb3xXfxXcxXbaxX12xXfxXb3xXexX49xX69xXa17xX65xX66xX65xX66xXd5xXb8xXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXfcxX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xX326xX348xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX326xX348xX68xX69xX49xX69xX348xX34exX1xX65xX69xX34exX68xX65xX69xX34exXaxXa17xXa17xX326xX67xXa17xX1axX348xXd5xX364xX13xXfcxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXb7xXb9xXbaxX4xXaxX11xX167xX4xX1axXcfdxX2xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX8xX4xXb8xX11xX15xX81xX7xX8xX49xX43xX2xX9exXb8xXfxX1axXbaxX12xX9exX49xXcxX12xXbaxXfxXaxX11xX12xXfxX1axX9dxX2xXfxX9xX2xX15xXbaxXfxX3xXbaxX9dxXaxXfxX12xXb3xXfxXcxXbaxX12xXfxXb3xXexX49xX69xXa17xX65xX66xX65xX66xXd5xXb8xXaxXb3xX8xX2fxXb7xXb9xXbaxX4xXaxX11xX167xX4xX1axXcfdxX2xX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXb8xX15xX12xX1xX8xX2fxXbcxX1fbxX2xX4xX14dxXb9xXexX256xX4xX490xX452xX4xX22exXbaxX162xXcxX4xX13xXb8xX3f5xX9exXfcxX4xXbcxXbdxX4xX14dxX294xX4xX43xX597xXaxX4xX9exXfcxXcfdxX4xXcxX201xX9exXfcxX4xX43xX162xX4xXb8x987exX9exXb8xX4xX167xX9exXb8xX4xX3xX226xX4xXaxXb8xX201xX9exXfcxX4xXaxX2xX9exX4xX3xX59fxX4xX3xX27bxX4xXaxXb8xX269xX4xX9exXfcxXb8xX2xX15exXb3xX4xXaxXb8xX2xX21exXaxX4xX43xX27fxX4xX1axX146xX147xX9exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xXaxX146xX824xX9exXfcxX4xX1axX12xX2xX4xXb7xX9dxXb3xXb3xX9dxX9exXfxX1f3xXexX13xX15xX11xX9xX9dxX9exX2xXcxX4xX20axX1axX2xX1xX15xX4xX490xX9dxX1xXexX4xX471xXb7xXfxX1f3xX20axX490xX480xX4xXaxX2xX21exX9exX4xXb8xX226xX9exXb8xX4xXaxX25dxX2xX4xX205xXbaxX46dxX9exX4xX14dxX167xX9dxX4xXc96xX12xXbaxX12xX2xX4xX462xX4xX1f3xX12xX10xX12xX2xX2xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8x7299xX1a0xXb8xX21exX4xXcxXb8xXb9xX9exX4xX3xX25dxXcxb9afxX4xXaxX11xX9dxX9exXfcxX4xXcxXbaxX452xXcxX4xXcxXb8xX2xX21exX9exX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXfcxX2xX12xX9exX8xX4xXb8xX11xX15xX81xX7xX8xX49xX205xXbaxX9dxXcxXfxXaxX15xX49xXfxXcxXb8xX12xX9exXfxX3xX12xXcxXfxXaxX11xX9dxX9exXfcxXfxXcxXbaxX9dxXcxXfxXcxXb8xX2xX15xX9exXfxXdxXb8xX9dxX9exXfcxXfxXfcxX2xX12xX9exX49xX69xXa17xX65xX348xXa3xX348xXd5xXb8xXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXfcxX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xX326xX348xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX326xX348xX68xX348xX49xX69xX348xXa3xX1xX69xX69xX326xXa3xX68xX348xX348xXaxX66xX67xX68xX69xX66xX1axX348xXd5xX364xX13xXfcxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xX13axX4xXdxXb8xX13exX4xX9xX2xX142xXbaxX4xX3xX146xX147xXaxX4xXb9xXb3xX4xX14dxX12xX9exXfcxX4xXaxXb8xX154xXcxXb8xX4xXaxXb8xX15axXcxX4xXb8xX15exX4xXaxXb8xX162xX9exXfcxX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xXcxX170xX12xX4xXbcxXbdxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXfb9xX1a0xXb8xX21exX4xXcxXb8xXb9xX9exX4xX3xX25dxXcxXfc6xX4xXaxX11xX9dxX9exXfcxX4xXcxXbaxX452xXcxX4xXcxXb8xX2xX21exX9exX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXfcxX2xX12xX9exX8xX4xXb8xX11xX15xX81xX7xX8xX49xX205xXbaxX9dxXcxXfxXaxX15xX49xXfxXcxXb8xX12xX9exXfxX3xX12xXcxXfxXaxX11xX9dxX9exXfcxXfxXcxXbaxX9dxXcxXfxXcxXb8xX2xX15xX9exXfxXdxXb8xX9dxX9exXfcxXfxXfcxX2xX12xX9exX49xX69xXa17xX65xX348xXa3xX348xXd5xXb8xXaxXb3xX8xX2fxXfb9xX1a0xXb8xX21exX4xXcxXb8xXb9xX9exX4xX3xX25dxXcxXfc6xX4xXaxX11xX9dxX9exXfcxX4xXcxXbaxX452xXcxX4xXcxXb8xX2xX21exX9exX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXfcxX2xX12xX9exX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXfcxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXb8xX15xX12xX1xX8xX2fxX4a7xX46dxXbaxX4xX221xX421xXb3xX4xX20axX262xXcxX4xX1axX2xX142xX9exX4xXaxX2xX21exX13xX4xXcxX167xX9exXb8xX4xX43xX154xX9dxX4xX3xX59fxX4xXb3xX162xX2xX4xX14dxX15xX4xX1xa6bcxX12xX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXfcxX2xX12xX9exX4xXaxX51axX4xX1a0xX11xXbaxX9exXfcxX4xX22exXbaxX162xXcxX4xX3xX226xX4xX221xXfcxX12xX4xX1axX226xXb3xX4xX167xX9exXb8xX4xXb8xX146xX462xX9exXfcxX4xX14dxX21exX9exX4xX9xX15axXcxX4xXb3xX25dxX9exXb8xX4xXbcxXbdxXd5xX4xX1a0xX11xX9dxX9exXfcxX4xXdxXb8xX2xX4xX14dxX262xX256xX4xX221xXfcxX12xX4xX3xX226xX4xXbcxXbdxX4xX9x8f28xX4xXax5c6exX4xXcxXb8xX15axXcxX4xXcxX154xXcxX4xXcxXbaxX452xXcxX4xX14dxX226xXb3xX4xX13xXb8xX154xX9exX4xX3xX59fxX4xX12xX9exX4xX9exX2xX9exXb8xX4xXdxXb8xX201xX9exXfcxX4xXfcxX2xX12xX9exX4xXaxX25dxX2xX4xXaxXb8xX170xX4xX14dxX201xX4xX139xX2xX15xX9exX9exX12xX256xX4xce9axX9dxX4xX3xX226xX9dxX4xX14dxX46dxXbaxX4xXaxXbaxX46dxX9exX4xXaxX1fbxX2xX4xX9xX12xXbaxX4xX66xX4xX9exX421xXb3xX4xXfcxX2xX154xX9exX4xX14dxX9dxX25dxX9exXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX49xXbaxX1axX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcxX1axX11xX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX40axX9dxXbaxX11xXcxX15xX8xX2fxX1a0xXb8xX15xX9dxX4xX139xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xc6d9xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2f