Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng, động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng, động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị hoạt động và cán bộ, đảng viên cống hiến, trưởng thành. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ tỉnh đã đạt những kết quả toàn diện.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cho các thí sinh. Ảnh: Giang Nam

Năm 2021, công tác chính trị tư tưởng đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Tỉnh ủy lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh, gồm: đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hằng năm gắn với triển khai các phong trào thi đua, yêu nước.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Song song với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Hà Tĩnh luôn đảm bảo ổn định; nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời, một số cá nhân có quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên mạng Internet được ngành chức năng tổ chức làm việc bài bản, xử lý đúng theo quy định pháp luật hiện hành, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội và Nhân dân.

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn gắn với đề án nhân sự đại hội bằng lộ trình cụ thể, bước đi phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả; đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao quyết định điều động đồng chí Trần Đình Gia thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh để thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV (tháng 9/2021). Ảnh: Thu Hà

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định 03-QĐ/TU, ngày 28/9/2021 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, thận trọng, tạo môi trường cho cán bộ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và tạo nguồn cán bộ kế cận.

Nhờ có chủ trương, chính sách phù hợp và đúng đắn, công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt năng lực, sở trường. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao nhận thức, phấn đấu rèn luyện bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, có lối sống gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực rèn luyện, cống hiến; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực, uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Cùng với sắp xếp, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, BCH Đảng bộ tỉnh hết sức coi trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 22/7/2021, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 29-KL/TU, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định về đạo đức công vụ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên không được làm theo quy định của Đảng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định liên quan. Trên cơ sở cụ thể hóa các quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức, Kết luận số 29-KL/TU quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện thường xuyên và chỉ rõ những việc không được làm. Kết luận cũng đặt ra vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc thực hiện và yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 6 đảng bộ cấp huyện, đảng bộ trực thuộc có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thu Hà

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả. BTV Tỉnh ủy đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo quy định. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm triển khai “Năm chủ đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chủ động nắm, dự báo tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2021.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện tốt trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã giúp Đảng bộ thêm vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh nội sinh, tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mang lại những kết quả đáng mừng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong một năm có nhiều khó khăn, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo...

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

2022 - năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phát huy các kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4 khóa XII, XIII cùng 10 nhóm giải pháp xây dựng Đảng theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, 9 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Huyện ủy Cẩm Xuyên tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021. Ảnh: Phan Trâm

Một là, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, tự phê bình và phê bình; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cảnh báo, phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả hệ thống chính trị; không chỉ với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức Đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Hai là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nhất là Kết luận số 29 của BTV Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên phải phấn đấu là tấm gương tiêu biểu cho quần chúng nhân dân noi theo; cấp trên phải thực sự gương mẫu, làm gương cho cấp dưới. Khuyến khích, xây dựng cơ chế để cán bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; ưu tiên chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, xác định rõ những việc cần làm ngay, làm thường xuyên và những việc làm theo lộ trình, phân công trách nhiệm, quyền hạn, cách thức tiến hành.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy. Ảnh: Huy Tùng

Ba là, tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Trọng tâm của nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2022 là việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra những vấn đề dư luận quan tâm, các vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài; tăng cường giám sát chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thái độ nghiêm túc, kiên quyết trong xử lý đối với những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự lễ ra mắt và tham gia các hoạt động tại nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn). Ảnh: Hữu Trung

Năm là, đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Với quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; được Nhân dân tin yêu, đặt nhiều kỳ vọng, đồng tình, ủng hộ, năm 2022, Hà Tĩnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nội dung: Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Ảnh: PV

thiết kế: Huy Tùng

3:02:02:2022:08:31

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM