Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) đã khẳng định: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) đã khẳng định: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Khi đế quốc Mỹ lộ rõ mưu đồ đen tối là quyết tâm xâm lược nước ta, Đảng ta đã xác định rõ nhiệm vụ cách mạng của thời kỳ này. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (tháng 1/1959), tiếp đó là Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã chỉ rõ hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: “Một là, tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau”. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế tạo nên sức mạnh tổng hợp để từng bước đánh thắng kẻ thù.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp từ ngày 5 - 10/9/1960. Nguồn ảnh: Baotanglichsu.vn

Nghị quyết Trung ương 21 (khóa III) của Đảng đã chỉ đường, dẫn lối cho sự nghiệp giải phóng miền Nam Việt Nam liên tiếp giành được thắng lợi, cục diện chiến trường chuyển biến nhanh về chiến lược, tạo bước ngoặt căn bản về tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch, dẫn tới Tổng tiến công chiến lược mùa xuân 1975.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Hội nghị Bộ Chính trị lần thứ nhất từ ngày 30/9 - 8/10/1974; lần thứ hai từ ngày 18/12/1974 - 8/1/1975 đã hạ quyết tâm thực hiện chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976), đồng thời xác định nhiệm vụ: nắm vững thời cơ lịch sử, mở nhiều chiến dịch tổng hợp liên tiếp, đánh những trận quyết định, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bộ Chính trị họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 (từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975). Nguồn ảnh: Dangcongsan.vn

Theo dõi sự phát triển cực kỳ mau lẹ của tình hình, Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có những quyết định kịp thời khi thời cơ mới xuất hiện, chuyển kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam từ 2 năm (1975-1976) lúc đầu sang còn 1 năm rồi quyết định kết thúc trước mùa mưa năm 1975. Đảng đã lãnh đạo quân và dân mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường miền Nam, đánh tan toàn bộ ngụy quân với số lượng hơn 1 triệu tên và bộ máy ngụy quyền Sài Gòn, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Cuối tháng 3/1975, đồng chí Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào Nam cùng các đồng chí Phạm Hùng, Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Nguồn ảnh: Tuyengiao.vn

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã tổ chức và từng bước đưa cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến đỉnh cao; động viên và phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc vừa chiến đấu, xây dựng, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, kết hợp với sức mạnh của đồng bào và chiến sĩ miền Nam trực tiếp trên tuyến đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 4/1975). Ảnh tư liệu

Đảng ta đã kiên định và vận dụng sáng tạo quan điểm về con đường cách mạng miền Nam phải là con đường cách mạng bạo lực, với hai lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng; đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận; trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị; kết hợp chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, thực hiện đánh địch trên mọi quy mô.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, cũng như trong từng chiến dịch, ta đã quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, vận dụng phương pháp tác chiến, hình thức tác chiến hết sức linh hoạt, táo bạo, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nên đã đạt hiệu suất, hiệu quả chiến đấu cao. Trong các chiến dịch tiến công, ta đã vận dụng linh hoạt phương pháp tác chiến và các hình thức: tiến công trận địa, bao vây, chia cắt, đột phá thọc sâu... làm cho địch liên tiếp bị bất ngờ về nhiều mặt, không thể đối phó như ở Tây Nguyên; khi thì bị bất ngờ về cách đánh như ở Huế, hoặc thời gian tiến công rất nhanh như ở Đà Nẵng; khi thì bị bất ngờ cả về thời gian, tốc độ tiến công và quy mô tập trung lực lượng của ta như Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cả bộ máy chiến tranh của Mỹ - ngụy đều bị bất ngờ. Chúng cho rằng, ta chưa đủ khả năng mở cuộc tổng tiến công chiến lược vào năm 1975. Đây là điểm mấu chốt khiến chúng hoàn toàn bị động về chiến lược nên thất bại là tất yếu.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bộ đội Sư đoàn 316 tiến công Buôn Ma Thuột trong trận mở màn Chiến dịch Tây Nguyên từ 4 – 24/3/1975 (ảnh 1). Cuộc tiến công giải phóng Thừa Thiên Huế 26/3/1975 (ảnh 2). Quân đoàn 2 giải phóng Đà Nẵng ngày 29/3/1975 (ảnh 3). Ngày 9/4, Bộ đội Quân đoàn 4 tiến công vào thị xã Xuân Lộc (ảnh 4). Ảnh tư liệu

Chiến dịch quyết chiến chiến lược cuối cùng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh từ đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch đặt tên chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh, khẳng định đây là “một chiến dịch tiến công hợp đồng binh chủng quy mô lớn, có kết hợp với nổi dậy của quần chúng kết thúc chiến tranh”.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bộ đội đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Phan Rang lúc 9h30, ngày 16/4/1975, đập tan “lá chắn thép” Phan Rang của địch, mở đường tiến quân về giải phóng Sài Gòn (ảnh 1). Đánh chiếm Sài Gòn từ phía Tây Nam (ảnh 2). Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh 3). Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy trưa ngày 30/4/1975 (ảnh 4). Sự hoảng loạn của địch trên nóc tòa Đại sứ Mỹ (ảnh 5).Ảnh tư liệu

5 cánh quân tiến vào Sài Gòn có lực lượng tương đương 5 quân đoàn binh chủng hợp thành, cùng với lực lượng hậu cần hùng hậu 18 vạn người tạo nên một thế trận với sức mạnh áp đảo hoàn toàn, bảo đảm thắng lợi chắc chắn, nhanh chóng và trọn vẹn. Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã điều động 1.700 cán bộ vào các quận nội thành và các xã vùng ven đô cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động quần chúng nổi dậy, phối hợp với đòn tiến công của bộ đội chủ lực. Lực lượng vũ trang của thành phố với 2 trung đoàn, 5 tiểu đoàn bộ binh, đặc công biệt động và 3.500 du kích, tự vệ ráo riết chuẩn bị phương án chiến đấu phối hợp và dẫn đường cho các binh đoàn chủ lực đánh chiếm các mục tiêu. Các đoàn thể nhân dân bí mật may cờ, in truyền đơn, viết khẩu hiệu chào đón bộ đội. Muôn người như một, đập tan mọi sự kháng cự của địch, giành thắng lợi hoàn toàn.

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập (ảnh trái). Các chiến sĩ Binh đoàn Hương Giang mang cờ tiến thẳng vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 (ảnh phải). Ảnh tư liệu

Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Cùng với cả nước, Sài Gòn ngợp cờ hoa, biểu ngữ ăn mừng chiến thắng. Ảnh tư liệu

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Tập trung, thống nhất, trách nhiệm, kỷ luật, thần tốc, táo bạo là nét nổi bật trong sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm giành thắng lợi cuối cùng.

Hạnh nhân

(Tổng hợp theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương - Báo QĐND)

thiết kế: huy tùng

5:30:04:2021:05:20

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM