Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, tích cực, chủ động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, tích cực, chủ động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ LLVT và Nhân dân.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gặp mặt động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc (năm 2017).

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được thực hiện bảo đảm đúng quy định, chất lượng được nâng lên. LLVT tỉnh được củng cố, kiện toàn về tổ chức, quân số thường trực biên chế; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, phúc tra, sắp xếp theo đúng Pháp lệnh; lực lượng dân quân tự vệ được rà soát, củng cố theo Luật Dân quân tự vệ và được coi trọng nâng cao chất lượng chính trị; đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự và tổ chức thực hiện ở cơ sở; công tác tuyển quân được thực hiện theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu hằng năm. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trình độ chính quy, rèn luyện kỷ luật của LLVT từng bước được nâng lên.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Giây phút thiêng liêng của người chiến sỹ...

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Giây phút thiêng liêng của người chiến sỹ...

Công tác bảo đảm hậu cần trong khu vực phòng thủ được quan tâm đúng mức, kết hợp bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quốc phòng với phát triển KT-XH ở địa phương. Thực hiện tốt hoạt động phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH và bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, lãnh thổ quốc gia.

Video tư liệu: 1.000 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh giúp dân làm nông thôn mới.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Chiến sỹ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh hành quân dã ngoại giúp nhân dân xã Nam Hương (Thạch Hà) xây dựng NTM.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phát triển KT-XH, giảm nghèo. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh là lực lượng tiên phong, luôn sát cánh cùng Nhân dân triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nhiều địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, LLVT tỉnh tham gia tích cực các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, qua đó nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Lực lượng quân sự huyện Thạch Hà diễn tập phòng chống bão lụt, cứu hộ - cứu nạn

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân

Công tác xây dựng Đảng trong LLVT thường xuyên được chú trọng; kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương và Quy định số 890-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình sáng kiến kỹ thuật. Ảnh tư liệu

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, LLVT Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, (QS-QP) địa phương, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (nguyên Tư lệnh QK4) theo dõi phần xử lý tình huống trên bản đồ trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Ảnh tư liệu

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Ảnh tư liệu

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vừa có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động đến đất nước ta nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, đòi hỏi Đảng bộ Quân sự tỉnh phải tiếp tục phát huy dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trọng tâm: chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP, vững mạnh, toàn diện, tạo môi trường ổn định thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn trong toàn lực lượng, góp phần quan trọng xây dựng LLVT vững mạnh, toàn diện; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các công tác sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền đối với công tác QS-QP của địa phương; nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện súng máy 12 ly 7 tại Phân đội đảo Sơn Dương.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công tác QS-QP địa phương.

Xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, chủ động, nhạy bén đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát triển KT-XH và xây dựng QPAN ở địa phương.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Hai là, xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để LLVT thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có những nội dung tiến thẳng lên hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quan tâm bố trí các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Thắm tình quân dân.

Ba là, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là tổ chức Đảng cơ quan quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tham mưu công tác QS-QP địa phương trong tình hình mới. Thường xuyên nâng cao năng lực xây dựng nghị quyết và triển khai tổ chức thực hiện của các cấp ủy.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác quân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trước quần chúng về kỷ luật, kỷ cương, lối sống trong sạch, lành mạnh, phương pháp, tác phong công tác sâu sát; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong Đảng bộ và LLVT địa phương.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Lực lượng DQTV thành phố Hà Tĩnh bắn máy bay bay thấp trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Bốn là, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT với Nhân dân địa phương. Vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện tốt chính sách đối với LLVT và hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, dân quân tự vệ, làm tốt công tác động viên, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, lồng ghép với các chương trình, hoạt động trong phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao tinh thần đoàn kết quân dân và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Công tác tăng gia sản xuất nâng cao chất lượng đời sống cho bộ đội tại Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Giây phút giải lao tại thao trường huấn luyện.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

LÊ ĐÌNH SƠN

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

5:12:06:2020:05:15

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM