Từ khóa: "Tương đài Xô viết Nghệ - Tĩnh Can Lộc"

3 kết quả

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh: Ngọn lửa thiêng dẫn đường công cuộc đổi mới

90 năm đã trôi qua nhưng tinh thần sục sôi, ý chí quyết tâm và những bài học quý báu từ phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh mãi là ngọn lửa dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay.