Cập nhật: 09:27 25/06/2021
(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức sáng 25/6, với tinh thần đồng thuận, thống nhất cao, các đại biểu đã tiến hành bầu: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 6 Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức sáng 25/6, với tinh thần đồng thuận, thống nhất cao, các đại biểu đã tiến hành bầu: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 6 Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Tĩnh có 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Kỳ họp thứ nhất, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đọc Tờ trình 214-TTr/HĐND ngày 25/6/2021 về việc giới thiệu đại biểu ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND khóa XVIII và ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Tú Anh và ông Trần Văn Kỳ.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kết quả, ông Trần Tú Anh đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Ông Trần Văn Kỳ được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, xác nhận ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII; ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bầu 6 Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Ngay sau khi bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục được nghe Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đọc Tờ trình số 215/TTr-HĐND ngày 25/6/2021 về giới thiệu các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể:

Ban Pháp chế:

1. Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII.

2. Phó Trưởng Ban: Ông Phạm Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách:

  1. Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII.
  2. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính.

Ban Văn hóa - Xã hội:

  1. Trưởng Ban: Bà Đào Thị Anh Nga - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII.

  2. Phó Trưởng Ban: Ông Thái Văn Sinh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với danh sách được trình.

Kết quả, 51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý với danh sách được trình (đạt tỷ lệ 100%).

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 xác nhận kết quả bầu cử chức vụ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh cũng được nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông qua Tờ trình số 216/TTr-HĐND ngày 25/6/2021 về số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh (không bao gồm Trưởng ban, Phó Trưởng các ban), cụ thể: Ban Pháp chế: 7 ủy viên; Ban Kinh tế - Ngân sách: 7 ủy viên; Ban Văn hóa xã hội: 7 ủy viên.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 xác nhận số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát huy vai trò tập thể, đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND và các đại biểu vừa được bầu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ: Được đại biểu HĐND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XVIII là vinh dự, trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Chính quyền, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đã tin tưởng, giao phó.

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trên cương vị công tác, Thường trực HĐND tỉnh hứa luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất; kế thừa những kinh nghiệm của HĐND các nhiệm kỳ trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhất là giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền. Thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Luôn phát huy cao vai trò tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong chỉ đạo, điều hành, thẩm tra, giám sát; khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng để các đại biểu tham mưu các cơ chế, chính sách sát thực tiễn cuộc sống, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của Trung ương; sự phối hợp và vận hành đồng bộ, quyết liệt của Chính quyền, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tin tưởng, giám sát của các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân tỉnh nhà".

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]