(Baohatinh.vn) - Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng và sự phối hợp của các cấp chính quyền, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Từ Văn Diện - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng và sự phối hợp của các cấp chính quyền, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

>> Dâng hương báo công trước thềm Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Bằng nhiều biện pháp phù hợp, sát thực, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề phát sinh ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; phát huy dân chủ và huy động nội lực để phát triển KT-XH, xây dựng quê hương; tham mưu kịp thời cho các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác mặt trận; động viên và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân; giải quyết tốt nhiều vấn đề bức xúc được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân KP 4, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh. (Ảnh: Quang Linh)

Các cuộc vận động của MTTQ đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh nhà: tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9,4% (2009) tăng lên 19,2% (2013); thu ngân sách trên địa bàn từ 1.000 tỷ đồng (2009) tăng lên 5.418 tỷ đồng (2013); thu nhập bình quân đầu người từ 9,3 triệu đồng năm 2009, đến 2013 tăng lên trên 24 triệu đồng; nhiều chương trình, dự án trọng điểm được khởi công xây dựng và đảm bảo tiến độ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tuy đạt kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng; văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc; QPAN được củng cố và tăng cường; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị chuyển biến tích cực.

Cùng với sự phát triển chung, công tác mặt trận cũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và mở rộng; quyền làm chủ và nhu cầu phát triển về mọi mặt của nhân dân được tôn trọng và phát huy. MTTQ đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện kỷ cương phép nước. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào bị thiên tai lũ lụt được đẩy mạnh; sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng cao, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động.

Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà vận động, hỗ trợ làm nhà ở cho bà Lê Thị Phẩm, ở thôn Trung nghĩa (Thạch Bằng), thuộc đối tượng hộ nghèo. Ảnh: Thục Chi

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trình độ học vấn, tay nghề của công nhân và người lao động nói chung chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH, nhất là CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn và chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ. Quyền lợi của một bộ phận công nhân và người lao động chưa được đảm bảo; đời sống nông dân ở một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Lực lượng cán bộ KHKT tuy có bước phát triển nhanh nhưng tỷ lệ còn thấp so với tổng số lao động, cơ cấu chưa thật hợp lý. Một bộ phận phụ nữ đời sống còn khó khăn, lao động vất vả, nặng nhọc; không ít cụ cao tuổi phải sống cảnh neo đơn, thiếu nơi nương tựa. Một số chủ doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư, sản xuất kinh doanh và hoạt động thiếu ổn định. Một bộ phận nhân dân còn thiếu hiểu biết về luật pháp, nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ còn hạn chế, dễ bị kích động và lôi kéo, thực hiện kỷ cương phép nước chưa nghiêm làm cản trở việc thực hiện các chủ trương, chính sách và chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thậm chí thoái hóa, biến chất… Đặc biệt, hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta; lạm phát đang ở mức cao; biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, dịch bệnh đang là những tiềm ẩn, nguy cơ; các thế lực thù địch đã và đang thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Bối cảnh đó đã tác động đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đến việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân… đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận các cấp phải xác định rõ nhiệm vụ công tác và chương trình hành động cụ thể.

Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết chính là nguyên nhân của mọi thành công. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, trước hết đòi hỏi MTTQ các cấp phải tập hợp, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết. Thời gian tới, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường việc mở rộng các hình thức tập hợp, đa dạng hóa các thành phần, nhất là các cá nhân tiêu biểu; nhân sỹ trí thức; các tôn giáo, dân tộc; đoàn viên, hội viên… nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức, làm lực lượng nòng cốt, hành động vì mục tiêu chung của MTTQ Việt Nam. Từ đó, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

Thông qua UBMTTQ tỉnh, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến với người dân vùng lũ Hương Sơn (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, để triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình hành động trên thì việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư vô cùng quan trọng. MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và coi trọng tiêu chuẩn cán bộ để chọn lựa những cán bộ giỏi, tâm huyết, trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội”, trong đó chú trọng củng cố, phát huy tính chất liên minh, tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong MTTQ Việt Nam. Khắc phục tình trạng hành chính hóa ở cơ quan MTTQ cũng như ở UB MTTQ các cấp, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, lấy khu dân cư làm tâm điểm hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác và chương trình thống nhất phối hợp hành động, các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trí tuệ”, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2014-2019, UB MTTQ các cấp tiếp tục tập hợp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cộng đồng người Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước, ở nước ngoài đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, phát huy cao độ truyền thống văn hiến cách mạng và anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cần cù và sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành một trong những tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển.

T.V.D


T.V.D
Từ Văn Diện - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]