Di chúc Hồ Chí Minh với giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

(Baohatinh.vn) - Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam sự giáo dục ân cần, tình cảm thương yêu sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt.

Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Trước sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Hồ Chí Minh lại càng có ý nghĩa thiết thực.

Di chúc Hồ Chí Minh với giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam (Ảnh tư liệu)

Điều quan tâm trước tiên là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Lý tưởng cách mạng cốt lõi, xuyên suốt, bao trùm và cao đẹp mà thế hệ trẻ cần hướng tới để phấn đấu và thực hiện, đó là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Trong giai đoạn cách mạng mới, trong xu thế hội nhập hiện nay, việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo Di chúc Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Thế hệ trẻ cần nhận thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho nhân dân để giữ vững niềm tin và kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; khắc phục tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thờ ơ trước sự nghiệp đổi mới ở một bộ phận thế hệ trẻ hiện nay.

Việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ phải kết hợp giữa nâng cao nhận thức với hoạt động thực tiễn để tuổi trẻ được tiếp cận, được trực tiếp tham gia bằng nhiều hình thức với nhiều hoạt động phong phú trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới; đồng thời chủ động trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc phủ nhận con đường phát triển của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và CNXH.

Người hết sức quan tâm đến giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Hồ Chí Minh luôn căn dặn, Đảng ta phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người kế thừa vừa “hồng”, vừa “chuyên” để xây dựng CNXH. Người nói: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Hồ Chí Minh là đào tạo họ trở thành lớp người mới, những công dân có ích, người cách mạng chân chính, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; suốt đời trung thành và phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân; luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; kiên quyết và chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tha hóa, biến chất, suy đồi về phẩm chất đạo đức, lười học tập, không tu dưỡng đạo đức, thích hưởng thụ, sinh hoạt thiếu lành mạnh, phản giá trị đạo đức.

Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, KHKT cho thế hệ trẻ. Đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; đứng trước thời cơ và những thách thức mới của cơ chế thị trường, của cách mạng khoa học công nghệ 4.0, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ có ưu thế mạnh trong cạnh tranh và phát triển. Thế hệ trẻ đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Những vấn đề đó đang đặt ra nội dung, yêu cầu mới đối với giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, KHKT cho thế hệ trẻ hiện nay. Hồ Chí Minh đã thường xuyên nhắc nhở nếu không tích cực, tự giác học tập và nâng cao trình độ học vấn thì không thể nào tiến kịp với sự phát triển của thời đại, sẽ như người “nhắm mắt mà đi”. Cần động viên, cổ vũ, tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ nâng cao khả năng tiếp thu sáng tạo, xung kích hành động trong việc làm chủ khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, quản lý tiên tiến trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa. Khắc phục nhận thức lệch lạc, phiến diện về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp trong một bộ phận thanh niên, học sinh và sinh viên hiện nay.

Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng cần tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành nhằm hình thành một lớp người ưu tú trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với truyền thống văn hóa Việt Nam và kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Di chúc Hồ Chí Minh với giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết” (Ảnh tư liệu).

Nâng cao chí khí cách mạng để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, đó là điều mà Hồ Chí Minh nêu ra để thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu để thực hiện bằng được.

Tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, thế hệ trẻ ngày nay cần được chăm lo hơn nữa trong giáo dục, bồi dưỡng chí khí cách mạng, tư tưởng tiến công vươn lên trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dũng cảm vượt qua khó khăn, gian khổ với ý chí xóa đói nghèo, lạc hậu vươn lên giàu mạnh, văn minh. Chủ động học hỏi tìm kiếm việc làm và làm việc tốt, bất kỳ ở đâu và làm việc gì cũng năng động, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống mới; chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, cầu an, đua đòi, hưởng thụ, giảm sút ý chí khi gặp những tình huống khó khăn trong học tập, công tác hoặc thoái thác nhiệm vụ khi được phân công về công tác ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo…

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, Đảng ta luôn xác định đây là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, thường xuyên quan tâm đến phát huy truyền thống, giáo dục chính trị, lý tưởng đạo đức và nếp sống văn hóa; tạo điều kiện cho tuổi trẻ học tập, lao động, cống hiến, vui chơi giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.

Tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp bước cha anh, phấn đấu trở thành lớp người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, trở thành một đội ngũ hùng hậu đông đảo những người lao động trẻ với “tài năng và đức độ vẹn toàn” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast