141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục Thuế chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn