Thạch Hà quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của các cấp

(Baohatinh.vn) - Gần 230 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã được quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, tỉnh và huyện.

Sáng 24/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện.

Thạch Hà quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của các cấp

Đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian 1 buổi, gần 230 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy Thạch Hà và lãnh đạo các địa phương đã được quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện gắn với thực tiễn của huyện.

Thạch Hà quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của các cấp

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà quán triệt các nghị quyết liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà đã trực tiếp quán triệt các văn bản: Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Kế hoạch số 221-KH/TU, ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Quán triệt Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán,

Quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Quán triệt Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đây là những nội dung quan trọng, qua đó nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề quan trọng trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thạch Hà quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của các cấp

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đại biểu nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện. Tiếp tục nghiên cứu kỹ từng nhóm nhiệm vụ giải pháp, liên hệ với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình, kịp thời ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện góp phần thực hiện thành công các các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện.

Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ trong toàn huyện cần sớm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast