Hướng dẫn mới nhất của Hà Tĩnh về kiểm điểm, xếp loại đảng viên

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TU về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể một số nội dung ngoài những nội dung đã được quy định rõ trong Quy định số 124-QĐ/TW và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW.

Theo đó, Hướng dẫn số 01-HD/TU quy định rõ hơn về đối tượng kiểm điểm (Điều 5, Quy định 124-QĐ/TW và Khoản 1, Hướng dẫn 25-HD/BTCTW); nội dung kiểm điểm (Điều 6, Quy định 124-QĐ/TW); cách thức kiểm điểm (Điều 7, Quy định 124-QĐ/TW); khung tiêu chí đánh giá (Điều 10, Quy định 124-QĐ/TW); tiêu chí xếp loại (Điều 12, Quy định 124-QĐ/TW); trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại (Điều 13, Quy định 124-QĐ/TW).

Hướng dẫn số 01-HD/TU cũng quy định rõ thêm một số nội dung khác như: những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổng hợp báo cáo kết quả với chi bộ để chi bộ đánh giá, xếp loại đảng viên; chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thì kiểm điểm đảng viên ở chi bộ, sau đó tổng hợp báo cáo kết quả với Đảng ủy bộ phận để đánh giá, xếp loại đảng viên; đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổng hợp, đề xuất kết quả xếp loại đối với từng đảng viên để đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 5/12 hằng năm. Cấp trên cơ sở; đảng đoàn, ban cán sự đảng; sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tỉnh hoàn thành và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/12 hằng năm. Cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12 hằng năm.

Tải về Hướng dẫn số 01-HD/TU tại đây.

Hướng dẫn mới nhất của Hà Tĩnh về kiểm điểm, xếp loại đảng viên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast