(Baohatinh.vn) - Sáng 10/1, hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Sáng 10/1, hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré chủ trì hội nghị.

Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2018, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Quang cảnh điểm cầu Hà Tĩnh

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khá đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về hành động và nhận thức của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Hiệu lực, hiệu quả nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên.

Phát huy những kết quả đó, năm 2019, công tác dân vận tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình; đổi mới hoạt động các ban, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp tăng cường quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự Đảng Chính phủ trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư của nhân dân đặc biệt là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước song song nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Tư tưởng không thông vác bình đông không nổi”, “Nói phải củ cải cũng nghe”, vì vậy công tác dân vận phải làm cho dân tin; phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các đại biểu quán triệt, tiếp thu sâu sắc các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, cụ thể hóa các nhóm giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tiễn địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngoài thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, nhiệm vụ trước mắt là cấp ủy đảng chính quyền các cấp cần quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống để chuẩn bị vụ mùa sắp tới...

 • Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019
  Hà Tĩnh triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

  Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm 2019 (2/1), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và các nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp.

 • Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019
  Thủ tướng nêu 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành cho “năm tăng tốc, bứt phá” 2019

  Nhân dịp Năm mới 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết nhan đề "Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững" trong đó Thủ tướng chỉ ra 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.

 • Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019
  Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức sáng nay (25/12), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh, hệ thống dân vận các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương, đơn vị.

 • Phối hợp triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019
  Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018

  Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra vào chiều nay (10/7).

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]