(Baohatinh.vn) - Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y công bố kết quả chi tiết lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh bầu và kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y công bố kết quả chi tiết lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh bầu và kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y công bố kết quả bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 11/12 của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và lấy phiếu tín nhiệm đối 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện bằng hình thức phiếu kín. Các đại biểu căn cứ vào mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để bỏ phiếu cho người được lấy phiếu.

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII đối với ông Nguyễn Trọng Nhiệu (đã nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Thọ (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, chuyển công tác); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Sơn (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, đã nghỉ hưu theo chế độ BHXH).

Ông Hà Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài chính được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Ông Nguyễn Huy Hùng – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh được bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nhiệu – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ...

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu

... và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Hùng – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (người đứng giữa) và ông Hà Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài chính vừa được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh

Kết quả cụ thể lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh bầu như sau:

I. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

1. Ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 92,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 92,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 87,04% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 87,04% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 9,26% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Ông Trần Viết Hậu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 81,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 14,81% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 81,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

II. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 90,74% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 74,07% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 74,07% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 81,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 12,96% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

7. Ông Trần Trung Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 27,78% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 9,26% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Ông Lê Minh Đạo, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 77,78% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

9. Ông Lê Viết Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

10. Ông Lương Phan Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

11. Ông Nguyễn Trí Lạc, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

12. Ông Phan Tấn Linh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Thông tin truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 59,26% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

13. Ông Hồ Quang Minh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

14. Ông Võ Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

15. Ông Nguyễn Phi Quang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 9,26% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

16. Ông Hoàng Văn Quảng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 64,81% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

17. Ông Lê Văn Sao, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

18. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 74,07% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

19. Ông Bùi Xuân Thập, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

20. Ông Trần Xuân Tiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

21. Ông Đỗ Khoa Văn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 79,63% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

22. Ông Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 74,07% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,07% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]