Cập nhật: 17:55 05/11/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phân cấp, phần quyền trong Đảng, tạo điều kiện để chính quyền hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phân cấp, phần quyền trong Đảng, tạo điều kiện để chính quyền hoạt động hiệu quả.

Chiều 5/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự họp có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương), Vụ địa phương III (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Về phía tỉnh có: Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Đại biểu Trung ương...

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

...và đại biểu tỉnh tham dự cuộc họp.

Các văn bản dự thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo

Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; các quy chế, quy định của Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Phó Bí thư - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nội dung dự thảo vừa bám sát Quy chế mẫu, vừa kế thừa các nội dung của Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII có sửa đổi, bổ sung một số nội dung, câu chữ để đảm bảo chặt chẽ hơn, quy định rõ hơn trách nhiệm của tập thể và từng các nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Bố cục dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xây dựng với 6 chương, 40 điều.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Tài Chính Hà Văn Trọng trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy có 4 chương, 12 điều quy định rõ chức năng, bộ máy, trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Tỉnh ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của UBKT Tỉnh ủy.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xây dựng bám sát chủ đề Đại hội, phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm và 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược để triển khai thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Trần Tú Anh: Dự thảo hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần chắc lọc, lựa chọn đầu việc để tập trung triển khai hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Dự thảo phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chương trình hành động đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, những vấn đề trọng tâm; tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Thường trực Tỉnh ủy cần cân nhắc thêm về thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với Đảng đoàn HĐND, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc..

Tại cuộc họp, đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại biểu bổ sung thêm một số nội dung nhằm đảm bảo sát với nhiệm vụ, thẩm quyền, tình hình thực tiễn của địa phương và nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cân nhắc đưa chế độ thông tin hoặc có quy định riêng về chế độ thông tin sau các cuộc kiểm tra, giám sát…

Đại biểu cũng cho rằng, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần chắt lọc, lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; cần bổ sung nội dung về công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết...

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cần rà soát lại thẩm quyền trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành trong việc cho ý kiến về quy hoạch tỉnh, quy hoạch liên vùng phát triển kinh tế - xã hội theo Luật quy hoạch mới; cần bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Lưu ý chỉnh sửa từ ngữ dễ hiểu, rõ ý.

Với dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, cần sắp xếp lại thứ tự một số nội dung về trách nhiệm của Ủy viên UBKT.

Dự thảo chương trình hành động cần bám sát văn kiện và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để xác định những nhiệm vụ, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng theo đúng quy chế mẫu của Ban Bí thư, bám sát các quy định, điều lệ Đảng. Tuy nhiên, Điều 1 của dự thảo cần bổ sung quy định rõ hơn quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Công Hà
Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Để Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần đánh giá quá trình thực hiện quy chế của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ. Quá trình xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng quy chế làm việc chi tiết, cụ thể; cần có so sánh các nội dung cần thay đổi giữa quy chế mới và quy chế cũ, giải thích được lý do vì sao nên có sự thay đổi đó. Quy chế được ban hành vừa đảm bảo kế thừa, ổn định vừa đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình hành động

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy đã được xây dựng bám sát quy định, điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế thừa quy chế của nhiệm kỳ trước.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp thu nghiêm túc các nội dung mà đại biểu đã góp ý. Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu các hướng dẫn, quy đinh của Trung ương, tham khảo quy chế của một số tỉnh, thành; soát xét các nội dung Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Trong đó, cần xây dựng bảng biểu so sánh các nội dung điều chỉnh giữa Quy chế khóa XVIII với dự thảo Quy chế khóa XIX và giải thích rõ lý do điều chỉnh. Soát xét kỹ thẩm quyền của Thường trực Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phân cấp, phần quyền và cải cách trong Đảng, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền hoạt động hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần chú ý sắp xếp nội dung ngắn gọn, logic, dễ hiểu; làm rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phê bình và tự phê bình; làm rõ vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu.

Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần gắn với trách nhiệm lĩnh vực phân công phụ trách và có sự ràng buộc trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Phân công trách nhiệm các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy không được trùng lặp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mối quan hệ công tác là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tranh thủ sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ và các bộ, ngành vì vậy nội dung cần được xây dựng chặt chẽ. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết là nội dung mới, vì vậy quá trình trình bày, thể hiện tránh trùng lặp với chương trình toàn khóa và phải sát thực tiễn. Quá trình thực hiện cần cân đối trong ban hành nghị quyết, tránh việc nghị quyết chồng nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đến trước 10/11/2020, các nội dung bàn tại cuộc họp phải được hoàn thiện để trình Thường trực Tỉnh ủy.

Tin liên quan:

Thu Hà - Lê Tuấn


Thu Hà - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]