Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

(Baohatinh.vn) - Ngày nay, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thấy rõ sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam không thể giành được những thắng lợi to lớn, vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử!

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Vào khoảng những năm 20 của thế kỷ XX, không phải mọi người yêu nước và cách mạng Việt Nam lúc đó đã hiểu rõ được những vấn đề như: Đảng Cộng sản là gì? Bản chất của Đảng là gì? Vì sao phải thành lập đảng của giai cấp công nhân? Vai trò của Đảng đối với cách mạng như thế nào?... Có đặt những vấn đề đó vào đúng hoàn cảnh lịch sử mới thấy đầy đủ và đúng đắn vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, trở thành một chiến sỹ cộng sản, trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người đã khẳng định chân lý: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng.

Lý giải về vai trò của Đảng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trước hết là để đưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, một học thuyết hoàn chỉnh nhất và cách mạng nhất của mọi thời đại vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Hai là để vạch ra cương lĩnh, đề ra đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn, để tuyên truyền, giáo dục và tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng. Ba là để tổ chức dân chúng thành một lực lượng cách mạng mạnh mẽ, thành một khối đoàn kết vững chắc. Khi quần chúng đã giác ngộ, được tổ chức chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng thì họ sẽ trở thành một sức mạnh vô địch mà không quân lính nào, súng ống nào chống nổi.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng trở thành nhân tố cơ bản nhất, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cách mạng. Điều quan trọng là “Đảng phải vững”, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin “làm cốt”, bởi chỉ có đảng của giai cấp vô sản, được vũ trang bằng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới có khả năng vạch ra được một đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó. Và cũng chỉ có một đảng như vậy, mới liên kết được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của cách mạng thế giới trong thời đại mới, bảo đảm được thắng lợi của CNXH và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 (Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/Nguồn: Website Đảng Cộng sản Việt Nam)

Ra đời vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập, là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Hồ Chí Minh soạn thảo, đã chủ trương “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

Để thực hiện được “chủ trương” đó, trước hết, Đảng phải lãnh đạo dân chúng “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập”… Cương lĩnh chỉ rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ra để lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản”.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là minh chứng vĩ đại đầu tiên cho vai trò, sức mạnh của Đảng, năng lực lãnh đạo của Đảng. Nhưng, giành được chính quyền rồi quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo. Vì “mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn”, vì “phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội”, vì cách mạng còn phải “thực hiện xã hội cộng sản”… Đảng vẫn phải tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quần chúng, để nhân dân lao động đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Những thành tựu quan trọng của thời kỳ đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc, đặc biệt là thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, thu non song về một mối, tiếp tục là minh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn, cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng.

Bước vào thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người khởi xướng, vừa là lực lượng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đi đến thành công. “Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử” sau 35 năm đổi mới, đặc biệt, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước như ngày nay đã một lần nữa chứng minh rằng: Cách mạng muốn thành công, trước hết phải có Đảng cách mạng.

Tuy vậy, để tiếp tục xứng đáng với vai trò của một Đảng cách mạng tiên phong, trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi Đảng ta phải vững vàng, trưởng thành hơn, phải vượt lên chính bản thân mình, “dám” nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để đấu tranh nhằm khắc phục, loại bỏ những khuyết điểm trong Đảng.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng “vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân”… Có như vậy, Đảng ta mới thực sự trở thành và tự thân trở thành nhân tố đầu tiên quyết định thành công của cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Sáng 12/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Nằm trong dòng chảy lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Hà Tĩnh được thành lập vào cuối tháng 3/1930 trở thành mốc son đặc biệt quan trọng đối với địa phương.

Đảng bộ Hà Tĩnh, trước hết là BCH Đảng bộ đã bản lĩnh, kiên trung với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, biết chủ động, sáng tạo và đoàn kết, nhất trí, lại biết kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực trong từng thời điểm cụ thể… đã lãnh đạo, mở ra những thời kỳ thắng lợi trong lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng, phát triển của quê hương.

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh đang vững tin bước vào thời kỳ mới, quyết tâm vươn lên giàu mạnh, “trở thành tỉnh khá” của cả nước vào năm 2030.

Bước vào chặng đường mới, với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, với ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh của con người Hà Tĩnh, Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh đang vững tin bước vào thời kỳ mới, quyết tâm vươn lên giàu mạnh, “trở thành tỉnh khá” của cả nước vào năm 2030.

Trường Chính trị Trần Phú

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...