(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sáng nay (23/7), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đánh giá cao vai trò, kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua của MTTQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: MTTQ Hà Tĩnh tăng cường khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sáng nay (23/7), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đánh giá cao vai trò, kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua của MTTQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: MTTQ Hà Tĩnh tăng cường khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Trong từng nội dung phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn luôn đề cập đến vai trò quan trọng của MTTQ Hà Tĩnh và các thành viên đối với việc tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội.

Đánh giá nhiệm kỳ 2014 – 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tích cực của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững" đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi trong từng khu dân cư, hộ gia đình. Đặc biệt, phong trào xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được phát động mạnh mẽ, gắn chặt với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Phong trào xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao ý thức công dân, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh nhà.

Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo đã được các cấp mặt trận từ tỉnh đến cơ sở khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nhất là việc triển khai thực hiện có kết quả tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” hằng năm, đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo khám chữa bệnh, giúp cho họ về vốn, con giống để phát triển sản xuất, học sinh nghèo có điều kiện đến trường, hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu hết năm 2019 thấp hơn bình quân chung cả nước; đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: MTTQ Hà Tĩnh tăng cường khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Đoàn chủ tịch lắng nghe tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đã vận động quyên góp hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo và các loại hàng hóa khác, kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoạn nạn, sự cố môi trường biển, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công và giải quyết những khó khăn trước mắt trong cuộc sống cho các gia đình.

Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân,... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông qua giám sát và phản biện xã hội đã kịp thời đề xuất điều chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. MTTQ đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nổi bật là tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao hơn bình quân cả nước và nhiệm kỳ trước trong điều kiện xảy ra sự cố môi trường biển nhiều khó khăn thách thức. Kết quả đó đã minh chứng cho vai trò quan trọng của công tác mặt trận.

MTTQ các cấp cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Vai trò chủ động của mặt trận trong việc xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã giúp cấp uỷ và chính quyền các cấp rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt trong lãnh đạo và chỉ đạo. Các tổ chức thành viên của mặt trận đã động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước bạn Lào. Vị thế của MTTQ ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: MTTQ Hà Tĩnh tăng cường khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Bên cạnh những thành tích, kết quả rất đáng trân trọng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng cho rằng: Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; việc nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn có nội dung hình thức, chưa hiệu quả; cơ chế hoạt động chậm đổi mới..

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Thứ nhất, MTTQ các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư đến toàn xã hội, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, Mặt trận cần đưa các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đến tận khu dân cư, tổ dân phố, tận hộ gia đình; làm cho cán bộ cơ sở và nhân dân hiểu rõ chính sách, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết; hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa các cuộc vận động để cùng đồng tâm thực hiện. Đặc biệt là quyết tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “cả tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với nước, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo vệ môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ ba, MTTQ cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thời gian qua, việc giám sát, phản biện xã hội đã đạt được kết quả bước đầu, nhưng chưa tương xứng với vai trò của Mặt trận, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhiệm kỳ này, Mặt trận phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, tổ chức thực hiện cho kỳ được và có hiệu quả hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp.

Không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ, MTTQ cần phải tham mưu thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tham gia đấu tranh có hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Thứ tư, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, khắc phục biểu hiện hành chính hoá trong hoạt động. Cùng tham gia tích cực để nhân dân và cán bộ nhận thức sâu sắc và đồng thuận thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ hoạt động chuyên trách và không chuyên trách, các hội đồng tư vấn và đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên.

Thứ năm, mặt trận các cấp phải góp phần tích cực, hiệu quả hơn trong việc thực hiện mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Mặt trận các cấp cần có giải pháp cụ thể để cơ chế nhân dân làm chủ đảm bảo thực chất, không hình thức; qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Với trách nhiệm vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận, Tỉnh ủy hết sức coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác mặt trận. Yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tốt vai trò là một tổ chức thành viên, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức mặt trận để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, để triển khai Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong quần chúng nhân dân; Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới cần xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội thật cụ thể; xác định các nội dung công việc trọng tâm; gắn với cụ thể hóa các phong trào chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết số 11 ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: MTTQ Hà Tĩnh tăng cường khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Ngay sau phần phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng đại hội bức trướng với dòng chữ: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển"

Ngày 10/4/2019, tại cuộc gặp mặt đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Do vậy, bài học đầu tiên là phải đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị vào cuộc, lòng dân - ý Đảng gặp nhau. Trong đó, vai trò của MTTQ Việt Nam là hết sức quan trọng.

Với tinh thần đó, tại Đại hội lần thứ XIV MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục có nhiều sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]