(Baohatinh.vn) - Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi tỉnh nhà đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức nhất, đạt những kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực, kinh tế lấy được đà tăng trưởng và đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Đại hội sẽ tiếp tục tạo động lực, với quyết tâm chính trị cao cho phong trào công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ) trong nhiệm kỳ 2018-2023 và những năm tiếp theo.

Đoàn kết, đổi mới vì lợi ích đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi tỉnh nhà đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức nhất, đạt những kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực, kinh tế lấy được đà tăng trưởng và đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Đại hội sẽ tiếp tục tạo động lực, với quyết tâm chính trị cao cho phong trào công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ) trong nhiệm kỳ 2018-2023 và những năm tiếp theo.

Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

doan ket doi moi vi loi ich doan vien nguoi lao dong ha tinh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh chứng kiến công nhân khai thác mủ cao su nhân dịp ra quân Tháng công nhân của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê.

Nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn các cấp toàn tỉnh đã đoàn kết, tập hợp đoàn viên, công nhân lao động khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện. Nét nổi bật là đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 24/9/2013 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. Các phong trào đã bám sát thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chọn đúng việc trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ; phân công tổ chức, cá nhân phụ trách; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra; xây dựng điển hình, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhất là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Nhiệm kỳ qua đã thành lập mới 171 CĐCS trong doanh nghiệp, kết nạp mới 15.850 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có trên 12,4 vạn CNVC-LĐ, trong đó có trên 8,4 vạn đoàn viên công đoàn.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ thường xuyên được quan tâm. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ. Công đoàn đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

doan ket doi moi vi loi ich doan vien nguoi lao dong ha tinh

Đoàn viên công đoàn Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim tích cực thi đua lao động sản xuất. Ảnh: Hà Linh

Kết quả đáng ghi nhận là các cấp công đoàn đã kiên trì thực hiện phương châm hoạt động hướng về đoàn viên và CNVC-LĐ. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới 712 “Mái ấm công đoàn”, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho 35.407 lượt CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 31 tỷ đồng; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên 4.334 lượt người dân, CNVC-LĐ sau sự cố môi trường biển và thiên tai, bão lụt; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; hàng năm, tổ chức tốt “Tháng công nhân”, “Tết lao động”, “Tết sum vầy”...

Phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn phát động, tổ chức sâu rộng trong CNVC-LĐ, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo được sức lan tỏa. Qua các phong trào đã có 713 tập thể tiêu biểu, 2.948 CNVC-LĐ điển hình tiên tiến được các cấp, ngành tôn vinh, khen thưởng. Nhiều cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân đã bổ sung cho tổ chức Đảng và hệ thống chính trị.

Có thể khẳng định, hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào CNVC-LĐ đã đóng góp rất quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy vậy, có một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; phong trào CNVC-LĐ có lúc, có nơi còn hình thức; nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn; còn nhiều CNVC-LĐ chưa được tập hợp vào tổ chức công đoàn; một số nơi chưa làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ; việc làm, thu nhập, đời sống của CNVC-LĐ còn khó khăn.

doan ket doi moi vi loi ich doan vien nguoi lao dong ha tinh

Những ngày thứ 7 "về làng" đã trở thành hoạt động quen thuộc với cán bộ, đoàn viên LĐLĐ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉnh Hà Tĩnh sẽ từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào CNVC-LĐ. Vì vậy, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho đoàn viên, CNVC-LĐ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, trách nhiệm cao trước nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước; đồng thời, có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, tác phong lao động công nghiệp, có kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương.

Hai: Tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các khu kinh tế, khu công nghiệp. Chủ động tham mưu và tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến quan hệ lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để công nhân, lao động tiếp cận với tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh nền kinh tế tỉnh nhà. Tổ chức công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Ba: Tổ chức công đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phát động và tổ chức sâu rộng, hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tích cực thực hiện cải cách hành chính; thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh; thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; phát triển kinh tế gắn bảo vệ môi trường; tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bốn: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm cao với phong trào, có kỹ năng vận động, tập hợp đoàn viên, CNVC-LĐ, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn trong doanh nghiệp; hướng hoạt động về cơ sở, đến tận đoàn viên, CNVC-LĐ. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các khu kinh tế, khu công nghiệp. Chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức công đoàn các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với trách nhiệm của mình, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ để công đoàn các cấp và phong trào CNVC-LĐ hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII khởi động nhiệm kỳ từ mùa xuân mới, khí thế mới. Tin tưởng các cấp công đoàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy trí tuệ, nỗ lực sáng tạo của CNVC-LĐ, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vì tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh”.

L.Đ.S


L.Đ.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]