Cận cảnh 12 SVĐ tổ chức VCK World Cup 2018
12 sân vận động tổ chức VCK World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga từ 14/6 đến 15/7/2018.
5611x9a50xdba4xc1ddxace3x6f3ex9ac8xa8d5xa0e4xX7xff54xb428xca1cx94dexbbc1xea7fxX5xda36xXaxd2e2x621fxded2x11569xX3xX4xb47dxX15xX1xX3xX2x64adxX3xa0d7x100b7xc0c5xX3xXex76c5xX3xX4xX1x788exX4xX3xX20xX13xc6edxX3x58a5xf1b3xf84fxX5x5a42xX3xX13x7506xXbxX3xX1dxc83dxX2x112e3xX0xcea5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdcdcxX10xX6xX33xXaxX12xX2xX1dxX3xX7xdef1xX15xX3xd354xX14xX15xX3xe51axce10xX15x86ffxX3xXexX24xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX20xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xX33xXdx6d7dxX15xX3xX31xX6xX3xXexX31x6989xX15xX3xX5ex9140xXexX3x96e9xX61xX6xX3xXex5872xX3xX2x103abxX3exebc0xX3xX5exd315xX15xX3xX2x6e41xX3exf44bxX3exX1dxX3axX2xX3cxfd06xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx885dxX30xX33x8d92xXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xXa8xX3x10258xX36x7392xX1xX15xXdx94efxXdxX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xbc40xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12x61c2xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xba85xX3xX3cxX3ax875dxX3axX3axX3axX3xX15xX61xe548x90bfxXdxXe2xX2dxX1x8538xXdxX3xX4x70c3xX15xX61xX3x96a1xX57xXbbxX3xX33x9cecxX15xX61xX3xX5ax918bxX30xX3xX15xd845xXd8xX3xX2xc5f1xXa0xX99xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8x112d2xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xb9e7xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX2xX1dxX99xX116xX5xX3axXa8x7351xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xc4d6xXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX1acxX6xX5xXdxX61xX15xXebxX3xX16cxX36xX7xXexXdx7d35xXbbx94caxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1dxXa8xX3xX1fxX6xXdxX15xXexX3xbd02xX10xXexX10xX31xX7xX143xX36xX31xX61xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX99xXa2xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX99xX116xX3axX116xX5xX2xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12x9426xXa8xX3xf4d6xXdxX7xX1xXexX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xX3cxXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xX305xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX305xX1dxX305xX3axX5xX1dxXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX97xXa8xX3x72dexXcfxX6xXexX10xX31xXdxX15xX143xX36xX31xX61xX3xf650xX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX3cxX97xX3cxX5xX305xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXa0xXa8xX3xX2dxX6xXcbxX6xX15xX3xX41fxX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xX305xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX2xXa2xX3axX2xX5xX97xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX99xXa8xX3xX8fxXdxXcbxX1xX15xXbbxX3xX8fxX30xX5axX61xX30xX31xX30xX33xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX99xX99xX97xX97xX5xXa0xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXa2xXa8xX3xa212xX30xX7xXexX30xX5axX3xX41fxX31xX10xX15xX6xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXe2xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX3axX99xX116xX5xX99xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX3cxXa8xX3xX1fxX6xXd8xX6xX31xX6xX3xX41fxX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX116xXa0xX3axX5xXa2xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX116xXa8xX3xd145xX30xX31xX33xX30xX5axXdxX6xX3xX41fxX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX1dxX305xX1dxX5xX3cxXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xX3xX33xXexX1xX36xXd8xX143xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xX3axXa8xX3xX20xX30xX5xX61xX30xX61xX31xX6xX33xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexXa2xX2xX3axXa2xX5xX116xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xX2xXa8xX3xX1fxXbxX6xX31xXexX6xXcfxX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xX1dxXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xX97xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX3cxX97xX305xX97xX5xX2xX3axXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xX1dxXa8xX3xX2dxX6xX5xXdxX15xXdxX15xX61xX31xX6xX33xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX305xXa0xXefxX1dxX2xX1dxX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX2xX1dxXa2xXa2xX5xX2xX2xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX33xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX31xX10xX5xX6xXexX10xX33xXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX88xX15xX3xd61cxX36xX6xX15xXebxX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1acxXexX1xX36xXd8xX143xX1acxX6xX15xX33xX1acxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax6a3bxX2xX116xX3xX20xXdx1070exXexX3xX8fxX6xXd8xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXex9e3cxXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXd8xeb41xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX5axd8d0xX3xX33xX109xX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX36xX2xX116xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxXexX6xXbxX1acxX1xX36xX6xX15xX1acxXexX6xXdxX1acxX6xX15xX1xX1acxX4xX1xX30xX1acxXd8xX36xX4xX1acxXexXdxX10xX36xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxX5axX10xX1acxX33xX36xX1acxX36xX1dxX3axX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX305xX305xX2xX3axXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX116xX116xX305xX5xX2xX1dxXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdd0xX2xX116xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexXde7xXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXd8xXdf3xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX5axXe02xX3xX33xX109xX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX36xX2xX116xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxXexX6xXbxX1acxX1xX36xX6xX15xX1acxXexX6xXdxX1acxX6xX15xX1xX1acxX4xX1xX30xX1acxXd8xX36xX4xX1acxXexXdxX10xX36xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxX5axX10xX1acxX33xX36xX1acxX36xX1dxX3axX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX305xX305xX2xX3axXa8xX1xXexXd8xXaxX12xXdd0xX2xX116xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexXde7xXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXd8xXdf3xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX5axXe02xX3xX33xX109xX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX20x10650xXdxX3xXd8xXdf3xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xXexaf86xXdxX3xX5xX14xXbxX3xXcfxe114xX3xXexd730xX4xX1xX3xXexX1xX6xXd8xX3xX33xX109xX3xX20xX13xX2dxX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXefxX3xX5exX5fxXdxX3xXexX36xXbbxc22bxX15xX3xXdd0xX2xX116xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX4x7bb5xX6xX3xX4dxXc9xX20xX3xX4dxX30xX10exX15xX61xX3xX41fxX15xX1xX3xXcxX36xX8cxX15xX3xX7xc352xX3xX4xc414xX3xX4xX1xX36xXbbxX9cxX15xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexXde7xXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX5exX104cxX3xXexX1026xX4xX1xX3xX5x10c96xXbbxX3xXcfxXdxX15xX1xX3xX15xX61xX1xXdxXdd6xXd8xX3xXexX1xXdxX3xX5exX8cxX36xXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xc447xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX143xd527xXexX3xX5ex8b4exX36xX3xX61xXdxX8cxX4xX3xXd8x924dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exXexX36xXbbxX10xX15xX1acxX15xX36xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX143xX6xXexX1acxX33xX6xX36xX1acxX61xXdxX6xX4xX1acxXd8xX30xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX1dxX2xXa0xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX99xXa2xX3axX3axX5xX2xX305xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xX10d5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX143xX10e1xXexX3xX5exX10e5xX36xX3xX61xXdxX8cxX4xX3xXd8xX10eexX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exXexX36xXbbxX10xX15xX1acxX15xX36xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX143xX6xXexX1acxX33xX6xX36xX1acxX61xXdxX6xX4xX1acxXd8xX30xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX1dxX2xXa0xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xXcxX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xX10d5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX143xX10e1xXexX3xX5exX10e5xX36xX3xX61xXdxX8cxX4xX3xXd8xX10eexX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXcxX36xXbbxX3xX8fxX1xX14xXexX3xXb8xX18xX15xX3xXd93xX36xX101bxX3xXd8xXde7xX15xX1xX3xX15xX1xXf6xX15xX61xX3xX5exX5fxXdxX3xXexX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xX10d5xX3xX20xX8fxX3xX5axb034xX15xX3xX5xXde7xX4xX3xXd93xX36xX6xX15xX3xXexX31xX30xX15xX61xX3xXexX31xX14xX15xX3xX31xX6xX3xXd93xX36xX57xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX41fxX7xXdxX6xX15xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xX33xXdxX80xX15xX3xX31xX6xX3xX5axX10exX30xX3xX1dxX3axX1xX97xXa0xX3xX1xX100xXd8xX3xX15xX6xXbbxX3xa77axXa2xX1acxX97xcca2xX3xXexXde7xXdxX3xefa0xX30xX31xX33xX6xX15xXa8xX3xX21xX57xXbbxX3xX4xX109axX15xX61xX3xX5xX10exX3xX61xXdxX18xXdxX3xX5exX8cxX36xX3xX104xX101bxX4xX3xX5exeb05xX15xX1xX3xXa0xX3xX5exXde7xXdxX3xX33xXdxXdd6xX15xX3xX4xX1xX57xX36xX3xb1c9xX3xXexX1xX6xXd8xX3xX33xX109xX3xX20xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX116xX3xXexXde7xXdxX3xX1f9xX1xX101bxXbxXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX31xX10eexXdxX3xX5axX10exX30xX3xX15xX1xX101bxX15xX1xX3xXexc392xX3xXexX1xX10e5xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX31xX30xXdxX1acxX5axX6xX30xX1acxX15xX1xX6xX15xX1xX1acxXexX36xX1acxXexX1xX6xX15xX1acxX30xX1acxX5axX4xXcfxX1acxX1e3xX36xXexX7xX6xX5xX1acxX4xX1xX6xX36xX1acxX6xX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX3cxXa2xX1dxX97xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xXa0xX99xXa0xX5xX2xX97xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX31xX10eexXdxX3xX5axX10exX30xX3xX15xX1xX101bxX15xX1xX3xXexX13a4xX3xXexX1xX10e5xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX31xX30xXdxX1acxX5axX6xX30xX1acxX15xX1xX6xX15xX1xX1acxXexX36xX1acxXexX1xX6xX15xX1acxX30xX1acxX5axX4xXcfxX1acxX1e3xX36xXexX7xX6xX5xX1acxX4xX1xX6xX36xX1acxX6xX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX3cxXa2xX1dxX97xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX31xX10eexXdxX3xX5axX10exX30xX3xX15xX1xX101bxX15xX1xX3xXexX13a4xX3xXexX1xX10e5xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX8fxX1xXf6xX3xX5ex8eb9xX3xX143xXdxX9cxXexXefxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX5exX158dxX3xX5x73b6xXexX3xX5axX10exX30xX3xXexX28xX3xXcfxX9cxXexX3xX61xXdxX18xXdxX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xX5axX100exXdxX3xXexXf6xX3xX4xX101bxX4xX1xX3xX15xX1xX8cxXexX3xX143xX18xX15xX61xX3xX41fxXefxX3xXd93xX36xX6xX3xX5exX1077xX3xX4xX1x10a78xX15xX61xX3xXexX6xX3xX61xf569xXbxX3xX5exX5fxXdxX3xX15xX1x5950xX3xX143xX18xX15xX61xX3xXb8xX3xX5xX10exX3xX5exX5fxXdxX3xXdd0xXcbxX143xX10xXcfxXdxX7xXexX6xX15xXa8xX3xX20xX100exXdxX3xX4xX101bxX4xX3xXcfxX9cxXexX3xXd93xX36xX18xX3xX33xXdxX80xX15xX3xX31xX6xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX61xX10exXbbxX3xX1xX100xXd8xX3xX15xX6xXbbxX3xXcfxX1xXdxX3xX4xX18xX3xXcxX1xX101bxXdxX3xXc9xX6xX15xX3xX5axX10exX3x92b6xX31xX6xX15xX3xX5exa79fxX36xX3xXexX1xX10e1xX15xX61xX3xXexX31xX14xX15xXefxX3xX1xX15a9xX3xX4xX109axX15xX61xX3xX5exX158dxX3xX5exXdxX3xXexXdxX9cxXbxX3xX5axX100exXdxX3xXexXf6xX3xX4xX101bxX4xX1xX3xX5xX10e5xX15xX3xX5xXf6xf0f7xXexX3xX5xX10exX3xX15xX1xX15fbxX3xX143xX18xX15xX61xX3x6507xX3xX5axX10exX3xX15xX1xX8cxXexX3xX143xX18xX15xX61xX3xX13xXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xd813xX15xX61xX3xXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXebxX3xX21xXcxX3xXcxX1xX36x59dfxX3xX1fxd3d8xX3xX5axX10exX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xXd93xX36xXbbxX1659xX15xX3xX33xX109xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axX30xX15xX61xX1acxXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX1acxX33xXexX1acxXexX1xX36xXbbxX1acxX7xXdxX1acxX5axX6xX1acxX4xX31xX30xX6xXexXdxX6xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxXd93xX36xXbbxX10xX15xX1acxX33xX36xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX305xX116xX305xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX3axXa2xXa2xX5xX2xXa0xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX16cbxX15xX61xX3xXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXebxX3xX21xXcxX3xXcxX1xX36xX16eexX3xX1fxX16f1xX3xX5axX10exX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xXd93xX36xXbbxX1659xX15xX3xX33xX109xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axX30xX15xX61xX1acxXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX1acxX33xXexX1acxXexX1xX36xXbbxX1acxX7xXdxX1acxX5axX6xX1acxX4xX31xX30xX6xXexXdxX6xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxXd93xX36xXbbxX10xX15xX1acxX33xX36xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX305xX116xX305xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX20xX16cbxX15xX61xX3xXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXebxX3xX21xXcxX3xXcxX1xX36xX16eexX3xX1fxX16f1xX3xX5axX10exX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xXd93xX36xXbbxX1659xX15xX3xX33xX109xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX21xXcxX3xXcxX1xXdf3xXbbxX3xX1fxX16f1xX3xX5axX10exX3xX21xXcxX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX4xX1xX1026xX15xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX7xX36xX8cxXexX3xX33xX109xX3xX20xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xXexXde7xXdxX3xX8fxX61xX6xX3xX7xX6xX36xX3xXcfxX1xXdxX3xX5axXf6xX168dxXexX3xXd93xX36xX6xX3xX4xX101bxX4xX3xX21xXcxX3xXb8xX10e1xX4xX3xX41fxXdxX1acxX5xX10xX15xX3xX5axX10exX3xX4dxXbbxX3xXc9xXde7xXbxX3xX5axX100exXdxX3xXexX24xX15xX61xX3xXexa3cbxX3xX7x10a8exX3xX2xX1acxX3axX3xX5axX10exX3xX97xX1acxX2xX3xX7xX6xX36xX3xX1dxX3xX5xXf6xX168dxXexX3xXexX31xX14xX15xXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exX36xX5xX12xX0xX33xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX30xX36xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX20x68b5xX20xXa8xX20xX8fxX0xX3exXbxX12