Cận cảnh 12 SVĐ tổ chức VCK World Cup 2018
12 sân vận động tổ chức VCK World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga từ 14/6 đến 15/7/2018.
6ba6x7e5ax101bfxd117xc547x9bb9xf381x78f1x785dxX7xdc7exd27bxa440x7e72x863exc28dxX5x9735xXax10373x7f96x9caexf498xX3xX4xaab3xX15xX1xX3xX2xb099xX3x9e51xeff9x9742xX3xXexf0ccxX3xX4xX1x8355xX4xX3xX20xX13x77faxX3xac6dxa143x8fcfxX5xab13xX3xX13x9807xXbxX3xX1dxedc8xX2xf3e7xX0xbe45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf8cxX10xX6xX33xXaxX12xX2xX1dxX3xX7x7dbaxX15xX3x9df4xX14xX15xX3x977ax8b0axX15xc182xX3xXexX24xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX20xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xX33xXdx7954xX15xX3xX31xX6xX3xXexX31xa5e4xX15xX3xX5exe762xXexX3xce0fxX61xX6xX3xXexf454xX3xX2xcb2cxX3exd59bxX3xX5exf5bdxX15xX3xX2x72f4xX3ex9893xX3exX1dxX3axX2xX3cxb149xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd2aaxX30xX33x86c7xXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xXa8xX3x1090bxX36xad1axX1xX15xXdxd92exXdxX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36x8cabxX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12x823dxX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6x7951xX3xX3cxX3axbbc7xX3axX3axX3axX3xX15xX61x9380x7751xXdxXe2xX2dxX1xe7c1xXdxX3xX4xa2b4xX15xX61xX3xba07xX57xXbbxX3xX33x98e0xX15xX61xX3xX5axe0b5xX30xX3xX15xcb2axXd8xX3xX2x8137xXa0xX99xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xe857xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xa893xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX2xX1dxX99xX116xX5xX3axXa8xecd5xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xbbc8xXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX104xXexX1acxX6xX5xXdxX61xX15xXebxX3xX16cxX36xX7xXexXdxec2dxXbbx7c40xXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1dxXa8xX3xX1fxX6xXdxX15xXexX3xf8c4xX10xXexX10xX31xX7xX143xX36xX31xX61xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX99xXa2xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX99xX116xX3axX116xX5xX2xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12x97b4xXa8xX3x8b76xXdxX7xX1xXexX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xX3cxXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xX305xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX305xX1dxX305xX3axX5xX1dxXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX97xXa8xX3x6f95xXcfxX6xXexX10xX31xXdxX15xX143xX36xX31xX61xX3x108e9xX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX3cxX97xX3cxX5xX305xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXa0xXa8xX3xX2dxX6xXcbxX6xX15xX3xX41fxX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xX305xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX2xXa2xX3axX2xX5xX97xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX99xXa8xX3xX8fxXdxXcbxX1xX15xXbbxX3xX8fxX30xX5axX61xX30xX31xX30xX33xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX99xX99xX97xX97xX5xXa0xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXa2xXa8xX3x7528xX30xX7xXexX30xX5axX3xX41fxX31xX10xX15xX6xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXe2xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX3axX99xX116xX5xX99xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX3cxXa8xX3xX1fxX6xXd8xX6xX31xX6xX3xX41fxX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX116xXa0xX3axX5xXa2xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX116xXa8xX3xb46bxX30xX31xX33xX30xX5axXdxX6xX3xX41fxX31xX10xX15xX6xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX1dxX305xX1dxX5xX3cxXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xX3xX33xXexX1xX36xXd8xX143xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xX3axXa8xX3xX20xX30xX5xX61xX30xX61xX31xX6xX33xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xXa0xXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexXa2xX2xX3axXa2xX5xX116xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xX2xXa8xX3xX1fxXbxX6xX31xXexX6xXcfxX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX97xX1dxXefxX3axX3axX3axX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xX97xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX3cxX97xX305xX97xX5xX2xX3axXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX30xX33xXbbxXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX2xX1dxXa8xX3xX2dxX6xX5xXdxX15xXdxX15xX61xX31xX6xX33xX3xX1fxXexX6xX33xXdxX36xXd8xXe2xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX1fxX28xX4xX3xX4xX1xX28xX6xXebxX3xX305xXa0xXefxX1dxX2xX1dxX3xX15xX61xXf6xXf7xXdxXe2xX2dxX1xXfcxXdxX3xX4xX100xX15xX61xX3xX104xX57xXbbxX3xX33xX109xX15xX61xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX112xXd8xX3xX1dxX3axX2xXa2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX2xX1dxXa2xXa2xX5xX2xX2xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7xX1acxXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX33xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX31xX10xX5xX6xXexX10xX33xXaxX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX88xX15xX3xc541xX36xX6xX15xXebxX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1acxXexX1xX36xXd8xX143xX1acxX6xX15xX33xX1acxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax103bexX2xX116xX3xX20xXdxb8cfxXexX3xX8fxX6xXd8xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexf0faxXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXd8x9a94xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX5axf44cxX3xX33xX109xX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX36xX2xX116xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxXexX6xXbxX1acxX1xX36xX6xX15xX1acxXexX6xXdxX1acxX6xX15xX1xX1acxX4xX1xX30xX1acxXd8xX36xX4xX1acxXexXdxX10xX36xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxX5axX10xX1acxX33xX36xX1acxX36xX1dxX3axX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX305xX305xX2xX3axXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX116xX116xX305xX5xX2xX1dxXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdd0xX2xX116xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexXde7xXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXd8xXdf3xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX5axXe02xX3xX33xX109xX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX36xX2xX116xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxXexX6xXbxX1acxX1xX36xX6xX15xX1acxXexX6xXdxX1acxX6xX15xX1xX1acxX4xX1xX30xX1acxXd8xX36xX4xX1acxXexXdxX10xX36xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxX5axX10xX1acxX33xX36xX1acxX36xX1dxX3axX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX305xX305xX2xX3axXa8xX1xXexXd8xXaxX12xXdd0xX2xX116xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexXde7xXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXd8xXdf3xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX5axXe02xX3xX33xX109xX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX20x82cbxXdxX3xXd8xXdf3xX4xX3xXexXdxX88xX36xX3xXexf888xXdxX3xX5xX14xXbxX3xXcfx8c27xX3xXex7f4cxX4xX1xX3xXexX1xX6xXd8xX3xX33xX109xX3xX20xX13xX2dxX3xXdd0xX1dxX3axX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXefxX3xX5exX5fxXdxX3xXexX36xXbbx8195xX15xX3xXdd0xX2xX116xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX4xe9d8xX6xX3xX4dxXc9xX20xX3xX4dxX30xX10exX15xX61xX3xX41fxX15xX1xX3xXcxX36xX8cxX15xX3xX7x74dcxX3xX4x6de9xX3xX4xX1xX36xXbbxX9cxX15xX3xXexX14xXbxX3xX1xX36xX8cxX15xX3xXexXde7xXdxX3xX41fxX15xX1xX3xX5exX104cxX3xXexX1026xX4xX1xX3xX5xd539xXbbxX3xXcfxXdxX15xX1xX3xX15xX61xX1xXdxXdd6xXd8xX3xXexX1xXdxX3xX5exX8cxX36xXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX36xXbbxX104cxX15xX3xX15x9cd5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX143xcf49xXexX3xX5ex8ff6xX36xX3xX61xXdxX8cxX4xX3xXd8x704cxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exXexX36xXbbxX10xX15xX1acxX15xX36xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX143xX6xXexX1acxX33xX6xX36xX1acxX61xXdxX6xX4xX1acxXd8xX30xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX1dxX2xXa0xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX99xXa2xX3axX3axX5xX2xX305xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xX10d5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX143xX10e1xXexX3xX5exX10e5xX36xX3xX61xXdxX8cxX4xX3xXd8xX10eexX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exXexX36xXbbxX10xX15xX1acxX15xX36xX1acxX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX143xX6xXexX1acxX33xX6xX36xX1acxX61xXdxX6xX4xX1acxXd8xX30xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX3exX2xXa0xX1dxX2xXa0xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xXcxX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xX10d5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX143xX10e1xXexX3xX5exX10e5xX36xX3xX61xXdxX8cxX4xX3xXd8xX10eexX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXcxX36xXbbxX3xX8fxX1xX14xXexX3xXb8xX18xX15xX3xXd93xX36xX101bxX3xXd8xXde7xX15xX1xX3xX15xX1xXf6xX15xX61xX3xX5exX5fxXdxX3xXexX36xXbbxX104cxX15xX3xX15xX10d5xX3xX20xX8fxX3xX5axf22dxX15xX3xX5xXde7xX4xX3xXd93xX36xX6xX15xX3xXexX31xX30xX15xX61xX3xXexX31xX14xX15xX3xX31xX6xX3xXd93xX36xX57xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX41fxX7xXdxX6xX15xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xX33xXdxX80xX15xX3xX31xX6xX3xX5axX10exX30xX3xX1dxX3axX1xX97xXa0xX3xX1xX100xXd8xX3xX15xX6xXbbxX3xe9cdxXa2xX1acxX97xcceaxX3xXexXde7xXdxX3x10082xX30xX31xX33xX6xX15xXa8xX3xX21xX57xXbbxX3xX4xX109axX15xX61xX3xX5xX10exX3xX61xXdxX18xXdxX3xX5exX8cxX36xX3xX104xX101bxX4xX3xX5ex9b6cxX15xX1xX3xXa0xX3xX5exXde7xXdxX3xX33xXdxXdd6xX15xX3xX4xX1xX57xX36xX3xb904xX3xXexX1xX6xXd8xX3xX33xX109xX3xX20xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX116xX3xXexXde7xXdxX3xX1f9xX1xX101bxXbxXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX31xX10eexXdxX3xX5axX10exX30xX3xX15xX1xX101bxX15xX1xX3xXex8cbexX3xXexX1xX10e5xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX31xX30xXdxX1acxX5axX6xX30xX1acxX15xX1xX6xX15xX1xX1acxXexX36xX1acxXexX1xX6xX15xX1acxX30xX1acxX5axX4xXcfxX1acxX1e3xX36xXexX7xX6xX5xX1acxX4xX1xX6xX36xX1acxX6xX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX3cxXa2xX1dxX97xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xXa0xX99xXa0xX5xX2xX97xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX31xX10eexXdxX3xX5axX10exX30xX3xX15xX1xX101bxX15xX1xX3xXexX13a4xX3xXexX1xX10e5xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axXdxX10xXexX1acxX15xX6xXd8xX1acxX31xX30xXdxX1acxX5axX6xX30xX1acxX15xX1xX6xX15xX1xX1acxXexX36xX1acxXexX1xX6xX15xX1acxX30xX1acxX5axX4xXcfxX1acxX1e3xX36xXexX7xX6xX5xX1acxX4xX1xX6xX36xX1acxX6xX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX3cxXa2xX1dxX97xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX31xX10eexXdxX3xX5axX10exX30xX3xX15xX1xX101bxX15xX1xX3xXexX13a4xX3xXexX1xX10e5xX15xX3xXfcxX3xX20xX13xX2dxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX8fxX1xXf6xX3xX5exbf2bxX3xX143xXdxX9cxXexXefxX3xX308xX36xXexX7xX6xX5xX3xX20xXdxXdd6xXexX3xX8fxX6xXd8xX3xX5exX158dxX3xX5xbf39xXexX3xX5axX10exX30xX3xXexX28xX3xXcfxX9cxXexX3xX61xXdxX18xXdxX3xX4xX1xX57xX36xX3xX1349xX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xX5axX100exXdxX3xXexXf6xX3xX4xX101bxX4xX1xX3xX15xX1xX8cxXexX3xX143xX18xX15xX61xX3xX41fxXefxX3xXd93xX36xX6xX3xX5exX1077xX3xX4xX1xbea7xX15xX61xX3xXexX6xX3xX61xc0cdxXbxX3xX5exX5fxXdxX3xX15xX1x7b9exX3xX143xX18xX15xX61xX3xXb8xX3xX5xX10exX3xX5exX5fxXdxX3xXdd0xXcbxX143xX10xXcfxXdxX7xXexX6xX15xXa8xX3xX20xX100exXdxX3xX4xX101bxX4xX3xXcfxX9cxXexX3xXd93xX36xX18xX3xX33xXdxX80xX15xX3xX31xX6xX3xX5axX10exX30xX3xX15xX61xX10exXbbxX3xX1xX100xXd8xX3xX15xX6xXbbxX3xXcfxX1xXdxX3xX4xX18xX3xXcxX1xX101bxXdxX3xXc9xX6xX15xX3xX5axX10exX3xb82exX31xX6xX15xX3xX5exabedxX36xX3xXexX1xX10e1xX15xX61xX3xXexX31xX14xX15xXefxX3xX1xX15a9xX3xX4xX109axX15xX61xX3xX5exX158dxX3xX5exXdxX3xXexXdxX9cxXbxX3xX5axX100exXdxX3xXexXf6xX3xX4xX101bxX4xX1xX3xX5xX10e5xX15xX3xX5xXf6xf960xXexX3xX5xX10exX3xX15xX1xX15fbxX3xX143xX18xX15xX61xX3xdd12xX3xX5axX10exX3xX15xX1xX8cxXexX3xX143xX18xX15xX61xX3xX13xXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20x10028xX15xX61xX3xXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXebxX3xX21xXcxX3xXcxX1xX36xcb49xX3xX1fxee53xX3xX5axX10exX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xXd93xX36xXbbxX1659xX15xX3xX33xX109xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axX30xX15xX61xX1acxXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX1acxX33xXexX1acxXexX1xX36xXbbxX1acxX7xXdxX1acxX5axX6xX1acxX4xX31xX30xX6xXexXdxX6xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxXd93xX36xXbbxX10xX15xX1acxX33xX36xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX305xX116xX305xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX61xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX3exX3exXdxXa8xX143xX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX5axX15xX3exX15xX10xX152xX7xX3exX2xX3cxX2xX116xX3exXa2xXa2xX33xXa0xX2xX97xX1dxX116xX1dxX97xXexX97xX3axXa2xXa2xX5xX2xXa0xXa8xX16cxXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX2xX1dxX3xX7xX5axX33xX3xXexX30xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX5axX4xXcfxX3xX152xX30xX31xX5xX33xX3xX4xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX33xXdxX5axX12xX0xX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX16cbxX15xX61xX3xXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXebxX3xX21xXcxX3xXcxX1xX36xX16eexX3xX1fxX16f1xX3xX5axX10exX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xXd93xX36xXbbxX1659xX15xX3xX33xX109xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXaxX3xX1xX31xX10xX1e3xX9xXaxX3exX143xX30xX15xX61xX1acxX33xX6xX3exX5axX30xX15xX61xX1acxXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX1acxX33xXexX1acxXexX1xX36xXbbxX1acxX7xXdxX1acxX5axX6xX1acxX4xX31xX30xX6xXexXdxX6xX1acxX61xXdxX6xX15xX1xX1acxXd93xX36xXbbxX10xX15xX1acxX33xX36xX1acxX152xX30xX31xX5xX33xX1acxX4xX36xXbxX1acxX1dxX3axX2xX3cxX3exX2xX97xX305xX116xX305xXa0xXa8xX1xXexXd8xXaxX12xX20xX16cbxX15xX61xX3xXbxX5xX6xXbbxX1acxX30xX1e3xX1e3xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxXebxX3xX21xXcxX3xXcxX1xX36xX16eexX3xX1fxX16f1xX3xX5axX10exX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xXd93xX36xXbbxX1659xX15xX3xX33xX109xX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX30xX15xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX21xXcxX3xXcxX1xXdf3xXbbxX3xX1fxX16f1xX3xX5axX10exX3xX21xXcxX3xX13xX31xX30xX6xXexXdxX6xX3xX4xX1xX1026xX15xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX61xXdxX10exX15xX1xX3xX7xX36xX8cxXexX3xX33xX109xX3xX20xX13xX2dxX3xX2fxX30xX31xX5xX33xX3xX13xX36xXbxX3xX1dxX3axX2xX3cxX3xXexXde7xXdxX3xX8fxX61xX6xX3xX7xX6xX36xX3xXcfxX1xXdxX3xX5axXf6xX168dxXexX3xXd93xX36xX6xX3xX4xX101bxX4xX3xX21xXcxX3xXb8xX10e1xX4xX3xX41fxXdxX1acxX5xX10xX15xX3xX5axX10exX3xX4dxXbbxX3xXc9xXde7xXbxX3xX5axX100exXdxX3xXexX24xX15xX61xX3xXexffafxX3xX7xc867xX3xX2xX1acxX3axX3xX5axX10exX3xX97xX1acxX2xX3xX7xX6xX36xX3xX1dxX3xX5xXf6xX168dxXexX3xXexX31xX14xX15xXa8xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exX36xX5xX12xX0xX33xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xX3exX33xXdxX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX30xX36xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX20xf804xX20xXa8xX20xX8fxX0xX3exXbxX12