Thông báo về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế.

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 117/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ báo cáo số 1550/CCT-KT2 ngày 22/12/2016 của Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh;

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế;

- Tên đơn vị: Công ty CP Tư vấn và Đại lý Thuế Hà Tĩnh

- Mã số thuế: 3001716225

- Địa chỉ: số 393, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 117/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Quyết định đình chỉ số: 2875/QĐ-CT ngày 22/12/2016 của Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh.

Vậy Cục Thuế Hà Tĩnh thông báo rộng rãi để mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết.

thong bao ve viec dinh chi hoat dong kinh doanh dich vu lam thu tuc ve thue doi voi dai ly thue

Cục thuế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast