Trung tâm Quan trắc tài nguyên & môi trường đính chính thông báo tuyển dụng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường xin đính chính nội dung tại Thông báo số 01/TB-TTQT ngày 21/10/2022.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên & môi trường đính chính thông báo tuyển dụng

Căn cứ khoản 4, Điều 21, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm.

Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự) và nội dung Văn bản số 3930/STNMT-VP ngày 27/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường xin đính chính nội dung tại Thông báo số 01/TB-TTQT ngày 21/10/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

- Tại Mục 3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Bỏ yêu cầu Có chứng chỉ Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Quan trắc viên Tài nguyên và môi trường hạng III.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 01/TB-TTQT ngày 21/10/2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Sơn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast