Xác định văn hóa Hà Tĩnh là hồn cốt, nguồn lực nội sinh

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/2, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2035”.

Xác định văn hóa Hà Tĩnh là hồn cốt, nguồn lực nội sinh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập chủ trì. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng dự.

Đề án được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Xác định văn hóa Hà Tĩnh là hồn cốt, nguồn lực nội sinh

Nhà văn Đức Ban: Dự thảo Đề án được soạn thảo công phu, bố cục hợp lý, nội dung tương đối đầy đủ những vấn đề về xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ban soạn thảo cần quan tâm sâu sắc hơn các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh, cần chú ý rằng, văn hóa Hà Tĩnh truyền thống và đương đại đã và đang giữ vai trò, vị trí vô cùng quan trọng

Trên cơ sở xác định văn hóa Hà Tĩnh là hồn cốt, nguồn lực nội sinh của quê hương Hà Tĩnh, đề án đi sâu đánh giá thực trạng văn hóa, con người Hà Tĩnh hiện nay; xác định chính xác những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2035.

Xác định văn hóa Hà Tĩnh là hồn cốt, nguồn lực nội sinh

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Cần ghi rõ nội dung phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tăng cường chất lượng các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa thiếu nhi; Công viên trung tâm tỉnh; Trung tâm TDTT tỉnh trên cơ sở tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa.

Từ những giá trị truyền thống, đề án đánh giá 4 nhóm thành tựu cơ bản về văn hóa, con người Hà Tĩnh nổi bật sau hơn 25 năm tái lập tỉnh và những cơ hội phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở phân tích thực trạng cùng những khó khăn, hạn chế, đề án xác định mục tiêu chung giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và truyền thống văn hóa của quê hương. Dự thảo đề án cũng đã cụ thể hóa thành 8 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2025.

Xác định văn hóa Hà Tĩnh là hồn cốt, nguồn lực nội sinh

Tiến sỹ Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Xây dựng phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh cần phải gắn với công tác giáo dục, làm cho con người Hà Tĩnh nhận thức sâu sắc trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người Hà Tĩnh năng động, sáng tạo, luôn đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự thảo đề án, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể vào từng nội dung đề án. Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập đã giao ban soạn thảo đề án ghi chép đầy đủ các nội dung đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án trước khi trình tỉnh phê duyệt.

Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035”được tổ chức 5 kỳ hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia. Ban soạn thảo đã căn cứ vào đề cương được sửa đổi, tiến hành hoàn thiện dự thảo đề án với cấu trúc tổng thể gồm 35 trang, được bố cục theo 4 phần: sự cần thiết và căn cứ để xây dựng Đề án; thực trạng văn hóa, con người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập; phương hường, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035; tổ chức thực hiện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast