(Baohatinh.vn) - Là lực lượng tiên phong trên mặt trận công tác tư tưởng của Đảng, thời gian qua, hoạt động của hệ thống tuyên giáo của Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

Là lực lượng tiên phong trên mặt trận công tác tư tưởng của Đảng, thời gian qua, hoạt động của hệ thống tuyên giáo của Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiềm ẩn không ít thách thức, nhất là các thế lực thù địch không ngừng chống phá bằng âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị được đẩy mạnh.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ gắn với đón Bằng công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới; các thành quả phát triển KT-XH tỉnh nhà…

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

Tháng 11/2018. khi triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), lần đầu tiên Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp sóng hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cấp huyện, với 3 điểm cầu cấp tỉnh và 13 điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã. Ảnh: Điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tại huyện Vũ Quang

Công tác tham mưu, tổ chức các hội nghị học tập, triển khai, tổng kết, sơ kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thường xuyên được đổi mới. Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 12/13 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và tương đương thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Huyện Kỳ Anh đã sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy.

Công tác chỉ đạo quản lý, định hướng hoạt động báo chí đạt kết quả thiết thực. Việc cung cấp, định hướng thông tin, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm được triển khai kịp thời. Công tác phối hợp chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo ngày càng hiệu quả.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song so với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Trong đó, phải kể đến việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị có những thời điểm chưa kịp thời, còn bị động, hiệu quả chưa cao.

Việc nắm bắt, dự báo, đánh giá diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa theo kịp tình hình. Công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin, định hướng dư luận về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, những vấn đề phức tạp, nhất là về an ninh trật tự… chưa thực sự nhanh nhạy. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội thiếu sắc bén, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp...

Có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác tuyên giáo của Đảng lại đứng trước những thách thức, khó khăn như giai đoạn hiện nay. Những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mặt trái của internet và sự chiếm lĩnh mặt trận thông tin của mạng xã hội; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cực đoan ngày càng tinh vi, phức tạp; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào chế độ.

Để công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tốt, thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Phải xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của mọi đảng viên, cán bộ, trước hết là cấp ủy đảng các cấp, trong đó, lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải A - Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng

Hai là, phát huy cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần “Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” và “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, bảo vệ lẽ phải, lên án, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo phương châm “nhanh nhạy - bám sát thực tiễn - thuyết phục - hiệu quả”. Phát huy vai trò, hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên và trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Thực hiện chỉ dẫn “Công khai là thanh bảo kiếm sớm chữa lành các vết thương” (V.I Lê-nin) về cung cấp thông tin công khai, minh bạch, nhất là những chủ trương, chính sách được dư luận nhân dân quan tâm.

Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong điều kiện hiện nay, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành phải kiên định các quan điểm của Đảng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tâm huyết với nghề, trách nhiệm với xã hội. Đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải thực sự sắc bén, có tư duy phản biện và dũng khí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; dám bảo vệ cái đúng, lên án cái sai; tích cực phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng trong nắm bắt cung cấp thông tin; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề nóng, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên tham gia đối thoại, lắng nghe thông tin từ cơ sở; là lực lượng tích cực củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Năm là, quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng; về văn hóa và con người quê hương Hà Tĩnh. Từ đó, tạo không khí tin tưởng, niềm tự hào, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH mà Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Sáu là, tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Quan tâm đầu tư phương tiện, điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên giáo ở các cấp; bổ sung trang thiết bị hỗ trợ cho các hoạt động tuyên giáo để bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời trong quá trình triển khai công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực khó, mang tính đặc thù cao, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống tuyên giáo các cấp, cả hệ thống chính trị cùng thống nhất tư tưởng và hành động. Tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của ngành, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

 • Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu
  Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

  Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 27/12. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải.

 • Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu
  Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả

  Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở Hà Tĩnh ngày càng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được đẩy mạnh và đổi mới, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp; giữ vững định hướng dư luận trong Đảng bộ và nhân dân.

 • Cả hệ thống chính trị vào cuộc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu
  Công tác tuyên giáo là trách nhiệm của cả hệ thống của chính trị

  Nghe và cho ý kiến về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay” tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức chiều 24/4, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Hoàng Trung Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]