Cập nhật: 14:28 12/02/2024 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực.

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng, đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân.

Thấm nhuần quan điểm đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Tại Đại hội XIII của Đảng, nội dung này tiếp tục được khẳng định và bổ sung với phương châm “Sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó” và không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng; trong đó, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; việc phát hiện xử lý là đột phá, quan trọng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

Năm 2023, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến mới tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Trong đó, những nội dung được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả nổi bật là: Tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lựa chọn những khâu yếu, việc khó, dư luận xã hội quan tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết, bao gồm xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và tăng cường phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới; quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra mới 12 vụ, 63 bị can (tăng 9 vụ, 51 bị can so với năm 2022); đề nghị truy tố 5 vụ tham nhũng, 21 bị can; đã xét xử 3 vụ, 5 bị cáo (tăng 1 vụ so với năm 2022).

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như vụ việc liên quan đến các gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên thực hiện trên địa bàn tỉnh...; tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng và 448 đảng viên; ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế 54.585 triệu đồng; xử lý về đất đai 600 m2; kiến nghị, xử lý 295 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 388 tổ chức, cá nhân.

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (tháng 9/2023).

Chỉ đạo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là nghiêm túc thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021, Văn bản số 1567-CV/TU ngày 16/2/2023 của BTV Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp cung cấp thông tin, công khai kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tạo điều kiện để báo chí, Nhân dân tham gia giám sát, đồng thời định hướng dư luận, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc.

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là chưa tương xứng với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước; việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp; số vụ việc sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự còn ít; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu; việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong một số lĩnh vực còn bất cập, để xảy ra nhiều sai phạm; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng - đây là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hóa, biến chất, nhất là thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”, với 2 nhiệm vụ đột phá là: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 8/12/2023 của BTV Tỉnh ủy.

Phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Ba là, tập trung chỉ đạo, phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, các vụ án, vụ việc đang tồn đọng, kéo dài; những vấn đề cấp bách, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ, dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Với những kết quả, kinh nghiệm của thời gian qua và ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, tin rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa; tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan:

Nguyễn Đình Hải

Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy


Nguyễn Đình Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]