Cập nhật: 15:47 22/09/2022
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức trong năm 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức hội nông dân các cấp trong tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng hội nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân Hà Tĩnh vững mạnh; phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần đưa Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tham quan các mô hình nông thôn mới tại Vũ Quang

Để tổ chức thành công đại hội hội nông dân các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 2114/QĐ-TTg, ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo thuận lợi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân và cư dân nông thôn.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua; khẳng định kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Căn cứ vào tình hình thực tế và các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề ra phương hướng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới phù hợp, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm xã hội; khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa người Hà Tĩnh, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn..., phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự đại hội hội nông dân cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Ban chấp hành hội nông dân các cấp khóa mới phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân; có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ hội không đủ thời gian tái cử.

Phối hợp với hội nông dân cấp trên trong quá trình chuẩn bị nhân sự giới thiệu các chức danh chủ chốt của tổ chức hội; phân công cấp ủy viên đảm bảo uy tín, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức hội nông dân cùng cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp

Lão nông Phan Văn Tùng ở xã Hương Thủy, Hương Khê say mê làm nông nghiệp sạch

4. Các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng liên quan phối hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội nông dân các cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ; từng cấp hội nông dân lựa chọn một số đơn vị để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Thời gian đại hội được tiến hành trong năm 2023, cụ thể:

- Cấp cơ sở hoàn thành trong quý I năm 2023;

- Cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2023;

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X hoàn thành trong quý III năm 2023.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa IX xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X theo đúng quy định; phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội, chú trọng xây dựng các công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội; kịp thời phát hiện biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào nông dân.

5. Cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp phân công cụ thể cho cấp ủy viên chịu trách nhiện trực tiếp chỉ đạo đại hội hội nông dân cùng cấp; chỉ đạo chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hội nông dân các cấp tổ chức thành công đại hội; lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội, công tác hội và phong trào nông dân trước, trong và sau đại hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]