(Baohatinh.vn) - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XVIII để các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh được biết.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XVIII để các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh được biết.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, HĐND tỉnh Khoá XVIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP

1. Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá và thảo luận về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách; tình hình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri và kết quả thực hiện các nội dung chất vấn; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét, quyết định 14 tờ trình và dự thảo nghị quyết (nội dung cụ thể được nêu ở phần II của thông báo này).

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Các đaị biểu tham dự Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

2. Hoạt động thảo luận tại hội trường

Kỳ họp lần này đã dành thời gian gần 1 buổi để tiến hành thảo luận tại hội trường với 13 ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; các ý kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời bổ sung, là rõ thêm về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề nghị quan tâm, tập trung một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, nhất là các nội dung liên quan đến công tác đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; phân tích, đánh giá làm sáng tỏ thêm các giải pháp và tính khả thi của một số chính sách Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh...

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại biểu Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng cuối năm 2021 tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

2. Nghị quyết Sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết này bãi bỏ khoản 2 Điều 6 và sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: Tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí là 85% số tiền phí thu được.

3. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021

Nghị quyết này thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (bổ sung) năm 2021 và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết.

4. Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện 03 dựa án với tổng diện tích 36,492 ha, trong đó:

- Chuyển mục đích sử dụng 10,34 ha rừng trồng thuộc Khoảnh 1, 1A - Tiểu khu 91 (xã Cổ Đạm), Khoảnh 1A - Tiểu khu 94 (xã Xuân Liên), Khoảnh 1A - Tiểu khu 99 (xã Cương Gián); trong đó có 9,85 ha quy hoạch rừng phòng hộ và 0,49 ha quy hoạch rừng sản xuất, do Ủy ban nhân dân xã và hộ gia đình quản lý để thực hiện công trình Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2) đoạn từ Km27+00 - Km32+693,87.

- Chuyển mục đích sử dụng 1,732 ha rừng trồng thuộc Khoảnh 1 - Tiểu khu 93 (xã Cổ Đạm) thuộc đối tượng quy hoạch rừng sản xuất, do hộ gia đình quản lý để thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân.

- Chuyển mục đích sử dụng 24,42 ha rừng trồng thuộc Khoảnh 9 - Tiểu khu 353 (xã Kỳ Lợi), Khoảnh 1 - Tiểu khu 359 (phường Kỳ Thịnh), Khoảnh 1, 2 - Tiểu khu 358D (phường Kỳ Trinh), trong đó có 9,95 ha quy hoạch rừng phòng hộ, 9,31 ha rừng sản xuất và 5,16 ha ngoài Quy hoạch 3 loại rừng, do cộng đồng thôn và hộ gia đình quản lý để thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II.

5. Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân

Nhất trí thông qua việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện: Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân:

- Huyện Can Lộc: Đặt tên 09 tuyến đường (đặt bổ sung 7 tuyến mới, kéo dài 2 tuyến) tại thị trấn Nghèn; đặt tên 6 tuyến đường tại thị trấn Đồng Lộc.

- Huyện Đức Thọ: Đặt tên 10 tuyến đường (đặt bổ sung 7 tuyến mới, kéo dài 3 tuyến) tại thị trấn Đức Thọ.

- Huyện Lộc Hà: Đặt tên 16 tuyến đường tại thị trấn Lộc Hà.

- Tại huyện Nghi Xuân: Đặt tên 14 tuyến đường (đặt bổ sung 11 tuyến mới, kéo dài 03 tuyến) tại thị trấn Tiên Điền.

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 của Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021, như sau:

- Tổng số biên chế công chức hành chính được giao: 2.266 biên chế.

- Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao: 26.530, trong đó:

+ Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 22.690.

+ Biên chế sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 640, trong đó bổ sung 05 biên chế cho Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh.

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 335, trong đó cơ quan hành chính: 189 chỉ tiêu (bổ sung 04 chỉ tiêu).

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp.

7. Nghị quyết về việc thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 khóa XVII, kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

8. Nghị quyết tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết này quy định việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết.

9. Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045.

Nghị quyết này thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

10. Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết đã đưa ra quan điểm phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030; các định hướng lớn tạo đột phá phát triển gồm bốn ngành kinh tế trọng điểm, Ba trung tâm đô thị, Ba hành lang kinh tế, Một trung tâm động lực tăng trưởng: Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là Nhà máy thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, Bốn nền tảng chính. Xây dựng các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, kết cấu hạ tầng; phương án tổ chức không gian lãnh thổ; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác và sử dụng tài nguyên; phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, nghị quyết xác định sơ bộ khoảng 110 dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 430.000 tỷ đồng, gồm: 10 dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn và 100 dự án do tỉnh quản lý (bao gồm 62 dự án đầu tư công và 38 dự án thu hút nguồn vốn xã hội hóa). Đây là các dự án lớn, có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngoài ra, các dự án khác thuộc các ngành, lĩnh vực cũng sẽ được xem xét đầu tư trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan khác. Đồng thời, đưa ra 7 nhóm giải pháp để thực hiện các quy hoạch.

11. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công, gồm: Dự án đường trục chính Trung tâm kết nối Quốc lộ 1A đến cụm cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Xây dựng di tích làng K130, xã Tiến Lộc (nay là thị trấn Nghèn), huyện Can Lộc; Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận; Dự án Hê thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh;

Dự án đường nối QL8A - Cụm Công nghiệp Thái Yên - QL15A, huyện Đức Thọ; Dự án đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh -Sơn Tiến, huyện Hương Sơn; Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch -Thạch Hội, huyện Cẩm Xuyên; Dự án đường giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê; Dự án đường trục ngang ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Dự án đường từ Thị trấn Đức Thọ đến khu lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ; Dự án Hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư 17 dự án gồm 14 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách đê tả Nghèn, huyện Lộc Hà; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Âu tránh trú bão cho tàu cá cửa khẩu, thị xã Kỳ Anh, giai đoạn 2.

12. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 2 và khoản 3, khoản 4 Điều 3; sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

13. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, dự kiến diễn ra 3 ngày, trong khoảng từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021.

14. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022: Giám sát thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]