(Baohatinh.vn) - Xuất phát từ tôn chỉ, mục đích của Đảng, bản chất của Nhà nước thì tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sinh ra là để phục vụ nhân dân, từ dân mà có. Chi phí hoạt động cũng từ đóng góp của dân, nếu bộ máy hợp lý, vận hành trôi chảy thì phục vụ dân tốt, đỡ tốn kém của dân.

Tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực tổ chức, đơn vị

Xuất phát từ tôn chỉ, mục đích của Đảng, bản chất của Nhà nước thì tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sinh ra là để phục vụ nhân dân, từ dân mà có. Chi phí hoạt động cũng từ đóng góp của dân, nếu bộ máy hợp lý, vận hành trôi chảy thì phục vụ dân tốt, đỡ tốn kém của dân.

tinh gian bo may bien che nang cao hieu qua hieu luc to chuc don vi

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 6/2016).

Thực tế tổ chức bộ máy hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ nét; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết quả chưa cao; thậm chí, có nơi chất lượng bộ máy, cán bộ còn thấp, còn gây phiền nhiễu, tiêu cực, làm mất lòng tin trong nhân dân.

Trước tình hình đó, BCH Trung ương Đảng khóa XI đã có Kết luận số 64 KL/TW (2013) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”; Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW (2015) “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Đây là cơ sở để tỉnh ta tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các tổ chức, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Sau 4 năm (2012-2015) thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh đã thành lập 2 đơn vị, công nhận 7 hội đặc thù; chuyển giao quản lý 7 đơn vị sự nghiệp từ sở, ngành về UBND cấp huyện; sáp nhập, giải thể, hợp nhất 2 chi cục, 6 phòng chuyên môn, 144 đơn vị sự nghiệp, 40 ban quản lý; chuyển sang tự chủ một phần kinh phí 10 đơn vị; chuyển tự chủ hoàn toàn 2 đơn vị; tinh giản biên chế 323 người. Việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố đã mang lại hiệu quả đáng kể (giảm 697 thôn xóm), góp phần tinh giản đội ngũ cán bộ bán chuyên trách.

Điều đáng mừng là sau khi kiện toàn, sắp xếp lại, hầu hết các tổ chức mới đã sớm ổn định, đi vào hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ; công tác quản lý, chỉ đạo được tăng cường; giảm số lượng biên chế đáng kể, tiết kiệm ngân sách, đồng thời, tăng tính chủ động, năng động, sáng tạo theo hướng xã hội hóa của các đơn vị. Việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí sử dụng công chức, viên chức cơ bản phù hợp theo cơ cấu, vị trí việc làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

tinh gian bo may bien che nang cao hieu qua hieu luc to chuc don vi

Cán bộ Trung tâm giao dịch "một cửa" UBND thị xã Hồng Lĩnh trả kết quả (hồ sơ) giao dịch qua mạng cho người dân.

Từ thực tiễn và kết quả đạt được cho thấy, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong thời gian qua là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của tỉnh và thể hiện tầm nhìn, từng bước cải cách nền hành chính công theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hoạt động, giảm gánh nặng cho ngân sách. Kết quả thực hiện đề án cũng đã được Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đánh giá cao.

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định, đó là: xây dựng tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Báo cáo kiểm điểm BCH Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ghi rõ: Công tác tổ chức cán bộ là đột phá của đột phá. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện chủ trương của trung ương, trên cơ sở những kinh nghiệm, thực trạng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh ta, BTV Tỉnh ủy ban hành Kết luận 05 ngày 29/6/2016 về một số chủ trương “Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”.

Ngay sau khi kết luận được ban hành, BTV Tỉnh ủy đã quán triệt sâu rộng tới cán bộ cốt cán toàn tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo; thành lập ban chỉ đạo và tổ biên tập xây dựng đề án; quán triệt đến từng chi bộ, thôn xóm, cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai, một số địa phương có cách làm mới đi vào thực chất chiều sâu. Điển hình như huyện Thạch Hà, sau khi học tập quán triệt, cán bộ cấp xã (kể cả bán chuyên trách) và hơn 2.500 cán bộ, công chức, viên chức làm bài thu hoạch, được chấm điểm và thông báo kết quả. Qua đó, đã thực sự nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình ủng hộ, nhất là người dân; có nơi xem đây là nhiệm vụ tự thân, là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình. Đến thời điểm này, các huyện, thành, thị; sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cơ bản đã tiến hành xong khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình và có báo cáo khảo sát của đơn vị mình.

Một số huyện, thành, thị đã tổ chức đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh như: Đức Thọ, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh. Một số đơn vị đã thực hiện việc nhất thể hóa các chức danh: bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND như huyện Đức Thọ; phó ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị như huyện Hương Sơn; sáp nhập một số tổ chức hội…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là, tuyên truyền, quán triệt ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chưa nắm được nội dung cốt lõi của Kết luận 05 gắn với Kết luận 64, Nghị quyết 39, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII nên một số đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc, dẫn đến việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Quá trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy, nhất là người đứng đầu thiếu sự quan tâm, chỉ đạo thiếu quyết liệt, lúng túng trong cách làm.

Một số địa phương, đơn vị chỉ tính đến việc sáp nhập bộ máy, tinh giản biên chế, chưa quan tâm đến nội dung chính của Kết luận 05 là nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Một số cán bộ có tâm lý sợ khó, ngại va chạm… làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều đơn vị khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ còn sơ sài, chỉ mới thống kê số liệu, chưa phân tích được sự chồng chéo, trùng lặp tương đồng... chưa đánh giá được chất lượng bộ máy và cán bộ, công chức, vì vậy, việc xây dựng đề án còn nóng vội, chủ quan.

Để chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các tổ chức, đơn vị đạt kết quả tốt, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu, đầy đủ các nội dung của Kết luận 64, Nghị quyết 39, Kết luận 05, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4; khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình của đơn vị mình, trên cơ sở đó, xây dựng đề án đảm bảo tính khả thi. Quá trình triển khai thực hiện, cần quan tâm một số vấn đề sau:

Về tổ chức bộ máy, hướng chính là nâng cao hiệu quả, hiệu lực các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng tình hình, phát hiện các tổ chức, cơ quan còn chồng chéo, trùng lắp, tương đồng về chức năng nhiệm vụ thì cương quyết sắp xếp lại theo hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để giảm bớt đầu mối. Đồng thời, có các giải pháp thiết thực về quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

Về khối sự nghiệp, đối với những nơi, những lĩnh vực có điều kiện thì tập trung chuyển đổi theo hướng từ sự nghiệp sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm; dịch vụ công; xã hội hóa với mục tiêu phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho nhu cầu người dân.

Về biên chế, thực hiện nghiêm chỉ tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2021, giảm 10% kế hoạch được giao của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ công chức, kết hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ; có chính sách phù hợp và lộ trình cụ thể để giảm biên theo hướng giảm công chức, viên chức, tăng cường xã hội hóa.

Thực hiện có chất lượng chủ trương xây dựng vị trí việc làm. Lấy chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm làm căn cứ để xây dựng, tổ chức bộ máy, xác định biên chế, đồng thời cũng là cơ sở để quản lý và đánh giá tổ chức, đánh giá cán bộ.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bao giờ cũng là vấn đề khó khăn, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến con người. Chính vì vậy, cần phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên cũng như sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, phải có cách làm khoa học, đồng bộ, quá trình thực hiện phải tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đó.

Hà Văn Thạch

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy


Hà Văn Thạch

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]