Từ khóa: "chủ nghĩa xã hội"

15 kết quả

Ph.Ăng-ghen và những đóng góp vĩ đại cho nhân loại

Ph.Ăng-ghen và những đóng góp vĩ đại cho nhân loại

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong đó có những tư tưởng thiên tài của Ph.Ăng-ghen, Đảng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên CNXH và hiện nay đang lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
Công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội

Công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội

Ban tuyên giáo các cấp, các trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng khẳng định rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Sức hút từ cuộc thi tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư

Sức hút từ cuộc thi tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư

Cuộc thi tìm hiểu về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút gần 5.000 người là cán bộ, đảng viên và người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tham gia.
Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh triển khai sâu rộng ở cơ sở.
Biện chứng của niềm tin

Biện chứng của niềm tin

Lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, trong suốt 92 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã minh chứng đường lối đúng đắn, khoa học và cách mạng. Mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là cơ sở để toàn dân dành niềm tin son sắt với Đảng.
Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”.
Sức sống Cánh mạng Tháng Mười Nga

Sức sống Cánh mạng Tháng Mười Nga

Cách đây 101 năm, ngày 07/11/1917 đã diễn ra Cách mạng Tháng Mười Nga, sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.