Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Sáng 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Nguyễn Lam chủ trì hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền điều hành.

Cùng dự có Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước - Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2021. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao; tích cực hưởng ứng thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bằng các hình thức phong phú.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tăng cường hoạt động của các cơ quan dân cử; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, công khai với sự giám sát của người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu; gắn đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW với sơ kết, tổng kết văn bản của cấp ủy.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp, phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình; công khai, minh bạch trong hoạt động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được chú trọng, hoạt động đối thoại có chất lượng hơn góp phần quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, bảo đảm đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an tham luận tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số vấn đề về công tác dân vận, qua đó, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác dân vận năm 2021.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị, công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời phải động viên Nhân dân tham gia tích cực vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó. Cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là nòng cốt, Nhân dân làm chủ gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới. Thực hiện tốt việc nắm tình hình Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tích cực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong Nhân dân ngay từ cơ sở, những vụ việc khiếu kiện kéo dài Nhân dân quan tâm.

Công tác dân vận cần hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc địa bàn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân.

Tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến về công tác dân vận, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng, người cán bộ dân vận phải kiên trì, nhiệt tình, trách nhiệm, có kiến thức, phương pháp làm việc khoa học. Vì vậy, đội ngũ cán bộ dân vận cần bám sát thực tiễn, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác dân vận để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh mới, ngành dân vận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện một số đề án về công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tập trung vào phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy tốt các nguồn lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Năm 2021, các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh đã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Từ đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận.

HĐND, UBND các cấp tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thích ứng tình hình dịch bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh; các cơ chế, chính sách mới liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo cơ sở, nắm tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia, phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, phức tạp ngay từ cơ sở. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast