Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành.

Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 22 vào chiều 16/10.

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 22 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự hội nghị có đại diện cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Từ ngày 3/10 đến ngày 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị.

Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các kết luận, nghị quyết quan trọng về các vấn đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025;

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021 và thực hiện một số nội dung công tác cán bộ.

Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

Đại diện cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.

Trong từng nhóm vấn đề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin nội dung trọng tâm về tình hình, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, Trung ương cũng chỉ rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2022 là: tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi chặt chẽ, dự báo diễn biến chính sách tài khoá, tiền tệ của các nước lớn, là đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của Việt Nam; thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn; thúc đẩy tăng thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm; tập trung giải quyết tình trạng thiếu lao động cục bộ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Về định hướng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023, hội nghị xác định: phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt khoảng 6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19. Trung ương nhấn mạnh sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất các nhân tố tổng hợp. Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng; chủ động phòng, chống thiên tai, giám sát, ứng phó, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trên từng lĩnh vực công tác và địa bàn phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Sau khi quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trên từng lĩnh vực công tác và địa bàn phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Trọng tâm là: quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông, chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa phương chưa về đích. Tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những tháng cuối năm.

Liên quan đến công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Đăng Nhật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên; thống nhất để đồng chí Phạm Đăng Nhật thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 do vi phạm các quy định của Đảng giai đoạn 2018 - 2020.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast