Hà Tĩnh yêu cầu “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu triển khai phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trong toàn hệ thống chính trị với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Hà Tĩnh yêu cầu “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, có hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu với người dân và doanh nghiệp, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ, ngày 22/7/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Phê duyệt Đề án Phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và để Cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, xây dựng hệ thống cơ quan công vụ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trong toàn hệ thống chính trị với những nội dung cụ thể, thiết thực, theo định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt các lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giao dịch với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực;

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh trong thực thi công vụ.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast