Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2019. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự hội nghị

Từ ngày 01/01/2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 6.625 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 820.615 lượt người tham gia; cấp phát 350.000 tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; xây dựng và đăng tải 12.923 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện 58.412 lượt chương trình truyền hình, truyền thanh.

So với năm 2018, trong năm 2019, hầu hết các chỉ số hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh đều tăng, riêng hoạt động cấp phát tài liệu chỉ số giảm là do ở nhiều ngành, địa phương đã tập trung xây dựng, đăng tải tài liệu, thông tin PBGDPL trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện như facebook.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thanh Hải báo cáo những kết quả nổi bật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Tĩnh trong năm 2019

Trong năm 2019, việc ứng dụng CNTT và viễn thông trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Hầu hết các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện và nhiều đơn vị cấp xã đã có các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL với nội dung thông tin khá phong phú, đa dạng. Các trang facebook, fanpage để tuyên truyền, PBGDPL cho thanh, thiếu niên được thiết lập. Các mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Hộp sách pháp luật thao trường”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “đối thoại với pháp luật” phát huy được hiệu quả cao.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng (Sở Giáo dục Hà Tĩnh) Nguyễn Duy Ngọc: Thời gian qua, ngành Giáo dục đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, xây dựng ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh thực thi pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật đến cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện tư vấn, hướng dẫn 982 vụ việc; tổ chức 86 cuộc truyền thông trợ giúp pháp lý tại cơ sở;... Hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiếp tục được đẩy mạnh, đã cử trợ giúp viên pháp lý hoặc phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh cử luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ 160 vụ việc về hình sự và dân sự.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trần Tiến Dũng: Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức hơn 300 hội nghị tuyên truyền pháp luật với 30.000 lượt người tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ, người lao động và nhân dân

Tính từ ngày 1/1/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 586 chương trình phối hợp PBGDPL được ký kết. Các chương trình sau khi ký kết về cơ bản đã được các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Đồng: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo; hướng dẫn các cơ sở Đoàn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội theo chủ điểm; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu, rung chuông vàng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề cập tới những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác PBGDP như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, chưa chủ động nghiên cứu và nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả; chưa đảm bảo được tính liên tục, thường xuyên các hoạt động PBGDPL về cơ sở; chưa khai thác được lợi thế về CNTT để triển khai phổ biến pháp luật cho người dân. Một bộ phận báo cáo viên pháp luật chưa thực sự phát huy đầy đủ năng lực, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền...

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường phát biểu tham luận về tiêu chí 18.5 trong xây dựng NTM - tiêu chí tiếp cận pháp luật. Đồng thời nêu ra một số khó khăn trong quá trình triển khai như: năng lực báo cáo viên cấp xã còn hạn chế, một bộ phận người dân còn bàng quan với việc tiếp cận các chính sách pháp luật.

Các đại biểu cũng đề cập tới những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL như: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh; tập huấn hướng dẫn pháp luật chuyên ngành cho người lao động trong các KKT; xem xét bố trí nguồn kinh phí hàng năm phục vụ công tác tuyên truyền; tạo điều kiện cho báo cáo viên lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt thôn, xóm, tổ dân phố; tăng cường vai trò thiết chế văn hóa làng; bố trí cán bộ pháp chế cho các sở, ngành; bổ sung các cơ chế chính sách pháp luật...

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, là khâu quan trọng nhất của việc đưa pháp luật đi vào cuộc sống, thời gian tới, các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh cần thường xuyên chú trọng tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PBGDPL; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các luật, văn bản, chính sách pháp luật mới. Đặc biệt, trong năm 2020, công tác PBGDPL cần đảm bảo phục vụ hiệu quả việc tổ chức đại hội Đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu thực hiện công tác PBGDPL; tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp đảm bảo tổ chức thực hiện ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trong quần chúng nhân dân; phấn đấu để mỗi ngày trong năm đều là ngày Pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast