Danh sách Hội đồng Bầu cử quốc gia sau khi kiện toàn 
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.
79b7x848dxa286x857axcac9x88e7xaef5xf2f9xddc9xX7x7ca9xf64fx8fa7x8b80x8b96xd25exX5xa569xXax8c27xce72xX6xa682xX1xX3xX7xbb94xX4xX1xX3xc6adx81ddxXdxX3x875axe695xX15xa737xX3xf23fx87bdxe94cxX3xX4xe6c3xX3xacbexX28xd4acxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX7xX6xX28xX3xa736xX1xXdxX3xX3axXdxda9fxX15xX3xXex948fxbdaaxX15xX0xb655xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xbf70xXaxX12x9ce2xX28xX2fxX4xX3xX1xX1exXdxX3xX21xf2bfxX3x8b67xXdxa868xX28xX3xX2dxX28x9dafxc86fxXexX3xXexX1xf118xX15xX24xX3xX2dxX28xX6xX3xf195xX24xX1xbc72xX3xX2dxX28xX70xX71xXexX3xXbxX1xf999xX3xX4xX1xX28xaa11xX15xX3xX5axX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xeb4bxX1exXexX3xX7xX2fxX3x9cbfxX1xc0ffxX3xc8b2xX1x7c3fxX3xXexX81xX4xX1xX3xf338xX45xX3xX9dxX1exXexX3xX7xX2fxX3xd146xX70xX3xXb1xXdxX8bxX15xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX15xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX2dxX28xX2fxX4xX3xX24xXdxX6xf183xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX44xX5axX70xXaxX12xX0xXdxX9dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX15xXexX10x8830xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxbeaaxXdxX5axXexX1xe725xX3xX2x8d73x90f4xX116xXbx9e19x9498xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX112xX3xf0d6x8d59xf4a9x879fxXbxX119xX11axXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdbxX69xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxXb1xX15xX48xX15xX10xX10dxX7xX48xX115xX2xX2xX124xX48xX2xX116xX126xX5axX126xX2xX124xX2xX127xX124xX124xXexX125xdfe1xX116xa8ebxX5xX126x8fc4xXdxX15xb057xX44xX24xX103xX6xXbxX1xXdxX4xX15fxX5axX6xX15xX1xX15fxX7xX6xX4xXdbxd19dxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX15xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX2dxX28xX2fxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX7xX6xX28xX3xX3axX1xXdxX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xX3xXaxX3xX10dxXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX115xX116xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX124xX125xX126xX127xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX44xX5axX70xXaxX12xX0xXdxX9dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX28xX9dxX69xX3xX5axX1xXdxX5axX10xX3xXdxXa8xX10xX15xXexX10xX103xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX5axXexX1xX112xX3xX2xX115xX116xX116xXbxX119xX11axX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX112xX3xX125xX116xX116xXbxX119xX11axXaxX3xX7xX103xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdbxX69xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdbxXb1xX15xX48xX15xX10xX10dxX7xX48xX115xX2xX2xX124xX48xX2xX116xX126xX5axX126xX2xX124xX2xX125xf1f8xX124xXexX2xX15cxX127xX15axX5xX2xX15fxXdxX15xX162xX44xX24xX103xX6xXbxX1xXdxX4xX15fxX5axX6xX15xX1xX15fxX7xX6xX4xXdbxX175xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX15xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX2dxX28xX2fxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX7xX6xX28xX3xX3axX1xXdxX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xX3xXaxX3xX10dxXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX115xX116xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX125xX116xX116xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX103xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX103xX44xX15xX24xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX8bxX15xX3xX2dxX28xX6xX15xX112xX0xX48xX7xXexX103xX44xX15xX24xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15fxXexX1xX28xX9dxX69xX15fxX6xX15xX5axX15fxX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xX1xb747xX15xX3xX5axX28xX15xX24xX3xX115xX125xX3xXexX1xX45xX15xX1xX3xXb1xXdxX8bxX15xX3xXa8xX1xe71axX15xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX7xX6xX28xX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xXaxX3xX1xX103xX10xX162xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX2dxX28xX70xX10xX15xX48xX4xX1xX6xX15xX15fxX5axX28xX15xX24xX15fxX115xX125xX15fxXexX1xX6xX15xX1xX15fxXb1xXdxX10xX15xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxXbxX1xX28xX15fxX7xX6xX28xX15fxX3axXdxX10xX15xX15fxXexX44xX6xX15xX48xX115xX116xX15cxX127xX125xX115xXdbxX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX24xX3xX7xX103xX4xX9xXaxX48xX9dxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX115xX116xX48xX15xX10xX10dxX7xX48xX115xX2xX2xX124xX48xX2xX259xX15axX5axX124xX2xX115xX124xX126xX2xX115xXexX127xX126xX15cxX5xX259xX15fxX5axX6xXdxX15fxX5axXdxX10xX15xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxXbxX1xX28xX15fxX9dxXdbxX175xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX22xX15xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX2dxX28xX2fxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX7xX6xX28xX3xX3axX1xXdxX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xX3xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXb1xX12xX0xX7xXexX103xX44xX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xX1xX33fxX15xX3xX5axX28xX15xX24xX3xX115xX125xX3xXexX1xX45xX15xX1xX3xXb1xXdxX8bxX15xX3xXa8xX1xX357xX15xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX7xX6xX28xX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xXaxX3xX1xX103xX10xX162xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX15xX1xX15fxX2dxX28xX70xX10xX15xX48xX4xX1xX6xX15xX15fxX5axX28xX15xX24xX15fxX115xX125xX15fxXexX1xX6xX15xX1xX15fxXb1xXdxX10xX15xX15fxX4xX1xXdxX15xX1xX15fxXbxX1xX28xX15fxX7xX6xX28xX15fxX3axXdxX10xX15xX15fxXexX44xX6xX15xX48xX115xX116xX15cxX127xX125xX115xXdbxX1xXexX9dxXaxX12xXa8xX1xX33fxX15xX3xX5axX28xX15xX24xX3xX115xX125xX3xXexX1xX45xX15xX1xX3xXb1xXdxX8bxX15xX3xXa8xX1xX357xX15xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX7xX6xX28xX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX103xX44xX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxb8bbxXdxX3xX3axf4f6xX3xX1xb286xXbxX3xXexX1xa026xX3xX2xX2xf25exX3xX5dxX28xX2fxX4xX3xX1xX1exXdxX3xX21xX67xX3xX69xX27xX28xX3xXcxX1xXaaxX3xXexb710xa8a9xX15xX24xX53exX3xXbxX1xX8bxX3xX4xX1xX28xX90xX15xX3xX115xX3xXbxX1xXa6xX3xXexX1xXaaxX3xXexX555xX556xX15xX24xX3xXb1xX45xX3xX2xX115xX3xX69xX1exX3xXexX103xX555x7adaxX15xX24xX53exX3xXexX103xX555xa7f6xX15xX24xX3xX15xX24xX45xX15xX1xXdbxX3xX7exX1xX555xX3xXb1xca72xX70xX53exX3xX7xX6xX28xX3xX3axXdxX40xX15xX3xXexX44xX45xX15xX53exX3xX69xX1exX3xX9dxX19xX70xX3xXa8xX1xX357xX15xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX1xXdxX40xX15xX3xX4xXa6xX3xX115xX125xX3xXexX1xX45xX15xX1xX3xXb1xXdxX8bxX15xX53exX3xXexX103xX44xX15xX24xX3xX21xXa6xX3xXbxX1xXa6xX3xXcxX1xXaaxX3xXexX555xX556xX15xX24xX3xXcxX1xX555xX589xX15xX24xX3xXexX103xd4fbxX4xX3xXcxX103xX555xae5exX15xX24xX3xX1dxabedxX6xX3xX26xf54bxX15xX1xX3xX5xX45xX3xX15xX1xX33fxX15xX3xX7xX5f4xX3xX5axX28xX70xX3xX15xX1xe218xXexX3xX3axX1xX76xX15xX24xX3xXexX1xX6xX9dxX3xX24xXdxX6xX3xX26xX6xX15xX3xXa8xX1xX618xXbxX3xX1xX45xX15xX1xX3xXcxX103xX28xX15xX24xX3xX555xX5faxX15xX24xX3xX3axX1xXa6xX6xX3xea03xd500xX649xX649xXdbxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXb1xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX28xX5xX12xX0xX5axXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX103xXaxX12xX0xX48xX5axXdxXb1xX12xX0xX48xX5axXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ad4xX44xX28xX103xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xebcfxc79exX696xX0xX48xXbxX12