Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng và các Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Trần Đình Thuyên, Hồ Đức Diệu chủ trì hội nghị.

Chiều 8/1, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Chất lượng tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng cao

Trong năm 2021, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu có hiệu quả các nội dung triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, chương trình công tác năm, công tác tháng; chương trình công tác kiểm tra, giám sát, chương trình nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng...

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hồ Đức Diệu báo cáo tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2021.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án quan trọng, công tác thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; quan tâm chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác đảm bảo QP-AN; giải quyết kịp thời các tồn đọng tại các địa phương, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ các hội nghị sơ kết, tổng kết, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cuộc họp, làm việc, giao ban của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Trưởng phòng Hành chính - lưu trữ Nguyễn Thị Như Ngọc: Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy các cấp.

Tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra các địa phương cơ sở. Theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị thông báo, kết luận của Trung ương và của tỉnh ở các địa phương, đơn vị...

Hệ thống liên lạc, cơ yếu hoạt động thông suốt, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của các cấp, các ngành, đảm bảo bí mật, an toàn và nhanh chóng trong mọi tình huống. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong việc phát hành, xử lý, chuyển nhận văn bản.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Phó Trưởng phòng Tổng hợp Trần Xuân Hoàng: Cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ để nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác tham mưu, phục vụ cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để chủ động, kịp thời, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ. Tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Trong năm 2022, cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng.

Chủ động theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các đề án, báo cáo phục vụ các hội nghị, các cuộc làm việc của cấp ủy, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Sắp xếp, tổ chức, phân công, phân nhiệm công việc theo từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị để theo dõi, nắm thông tin. Tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh, năm 2021, Hà Tĩnh triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh rất khó khăn, song, với sự đoàn kết, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, niềm tin của Nhân dân được củng cố. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt quy định sinh hoạt nơi cư trú. Tiếp tục kiện toàn bộ máy văn phòng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức để nâng cao năng lực, hiệu quả, tham mưu, phục vụ. Nắm chắc, cập nhật đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, bám sát các chương trình công tác, quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy để tham mưu kịp thời.

Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương và của tỉnh tại các đơn vị, địa phương; phân công, phân nhiệm cho từng lãnh đạo, cán bộ, công chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ các cuộc hội họp; tăng cường xây dựng văn hóa công sở, tạo môi trường, không khí làm việc dân chủ, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast