Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên không vi phạm; các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh cùng tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Chiều 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì điểm cầu của tỉnh tại Trung tâm Công báo - tin học tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự điểm cầu tại hội trường tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị còn được trực tuyến tại điểm cầu ở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và một số các xã, phường, thị trấn.

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành quán triệt các nội dung Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Quy định gồm 7 chương, 36 điều, đã cụ thể hoá các nội dung theo từng chương, từng nhóm chuyên đề; bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu hội trường tầng 1 - Văn phòng UBND tỉnh.

Quy định thể hiện rõ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát.

Quy định 22-QĐ/TW cũng chỉ rõ công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Tiếp đó, các đai biểu nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình KT-xH, QP-AN 9 tháng năm 2021.

Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh vẫn đạt được kết quả tích cực, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020.

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Hội nghị được trực tuyến tới các huyện, thành phố, thị xã và một số xã, phường, thị trấn.

Hà Tĩnh có thêm 2 huyện là Vũ Quang, Cẩm Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng 22 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, 1.509 nhà kiên cố cho người dân; tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống nên tình hình dịch dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát hiệu quả. Các cấp, ngành đã huy động có hiệu quả các nguồn xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các đại biểu nhận thức rõ vai trò hết sức quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đối với công tác xây dựng Đảng.

Tuyên truyền sâu rộng Quy định 22-QĐ/TW để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 30 về thi hành Chương 7, Chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tuy vậy, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại một số cấp ủy chưa được phát huy; việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm còn hạn chế…

Vì vậy, nhiệm kỳ Đại hội XIII này, trước yêu cầu mới, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, ban hành Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trên cơ sở kế thừa Quy định số 30, đồng thời đã bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong hoạt động.

Sau hội nghị này, yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên đến cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói chung và Quy định 22-QĐ/TW nói riêng bằng những hình thức phù hợp, qua đó, giúp cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên nắm bắt, không vi phạm và các tầng lớp Nhân dân hiểu để cùng tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; rà soát, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, bảo đảm đúng quy định;

Các cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải đặt đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết hợp giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm tra, giám sát.

Tập trung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19;

UBKT các cấp phối hợp với các cơ quan dân cử, tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát để chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa, nhất là giám sát cùng cấp và giám sát cấp trên, không có vùng cấm; quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, 9 tháng năm 2021, Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất trong công tác phòng chống dịch, thu ngân sách, thu hút đầu tư, thực hiện các chính sách an sinh xã hội (xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng, nhà ở kiên cố cho Nhân dân, thành lập quỹ giúp học sinh nghèo đi học đại học...).

Phát huy những kết quả đạt được, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kết luận 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư quan tâm công tác giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm sản xuất vụ đông, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.

Về các chủ trương hỗ trợ học sinh đi học đại học, hỗ trợ máy tính cho học sinh, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, các địa phương phải tập trung huy động các nguồn lực để cùng hỗ trợ cho các em; tập trung hoàn thành việc xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trước mùa mưa bão.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast