Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

(Baohatinh.vn) - Chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, bởi vậy, cấp ủy, tổ chức đảng ở Hà Tĩnh luôn quan tâm xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Hà Tĩnh luôn quan tâm xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao hiệu quả chất lượng sinh hoạt chi bộ. (Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) trò chuyện với cấp ủy, đảng viên thôn Vinh Lộc trước buổi sinh hoạt chi bộ).

Đảng bộ Hà Tĩnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 627 tổ chức cơ sở đảng, 4.131 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gần 100.000 đảng viên. Thời gian qua, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Gần đây nhất, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 17-QĐ/TU ngày 2/6/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tập trung cao cho nhiệm vụ này, các đảng bộ cấp huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề như: BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10/11/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; BTV Thị ủy Kỳ Anh ban hành Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 3/2/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ”; Huyện ủy Lộc Hà ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 6/6/2022 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”…

Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Người dân thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (Lộc Hà) tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể hóa nghị quyết sát thực tiễn, cấp ủy các cấp đã xây dựng các ngân hàng chuyên đề nhằm đưa sinh hoạt chi bộ sát với thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công cấp ủy cấp trên dự, trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy chi bộ; tổ chức sinh hoạt điểm, tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã quan tâm triển khai sôi nổi sinh hoạt chuyên đề theo từng chủ đề cụ thể, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng như: “Tự soi, tự sửa”; về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương”… Nhiều đơn vị, địa phương còn xây dựng các chuyên đề sát với thực tiễn nhiệm vụ như: “155 năm thành lập huyện Hương Khê - những cột mốc đáng nhớ”; “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với truyền thống văn hóa, con người Hương Sơn”…

Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Cấp ủy chi bộ thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (Lộc Hà) hội ý, thảo luận trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

Mới đây, đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” do Đảng bộ huyện Lộc Hà triển khai đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cán bộ, đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, từ cấp ủy đến các đảng viên báo cáo kết quả quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác cũng như đóng góp trong đời sống xã hội thời gian qua và những kế hoạch thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Ngụ - Bí thư Chi bộ thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (Lộc Hà) chia sẻ: “Chi bộ có khá đông đảng viên, để đáp ứng yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” đạt kết quả cao nhất, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo tổ. Trước đó, cấp ủy hội ý bàn kế hoạch, giao nhiệm vụ chi tiết, bài bản. Buổi sinh hoạt đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Tiến Thắng, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) luôn có sự tham gia của đoàn công tác BTV Thị ủy chỉ đạo cơ sở.

Không dừng lại ở đó, hiện nay, nhiều đảng bộ cấp huyện như: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm Xuyên… bắt đầu triển khai thí điểm mô hình xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” theo Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Theo đó, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bao gồm các nội dung: thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Bà Tống Thị Quỳnh Hoa - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh cho biết: “Từ đầu năm 2023, Thành ủy đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025. Thực hiện phong trào thi đua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức lễ phát động và đăng ký thi đua theo nội dung cụ thể. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt và đang triển khai mô hình sôi nổi. Ban Tổ chức Thành ủy đang đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện phong trào thi đua; đồng thời tập trung tham mưu xây dựng thang điểm cụ thể để xác định tiêu chí rõ ràng”.

Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Chi bộ TDP 4 - phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ triển khai nội dung thực hiện phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng đề án, tham mưu BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”.

Trao đổi về nội dung này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định: “Sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động lãnh đạo chủ yếu của chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, phải được làm thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Để thực hiện nội dung này, các tổ chức đảng cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, nhất là Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 30/9/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, định hướng, tính giáo dục, chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Có như vậy mới tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...