(Baohatinh.vn) - Thực hiện các nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành trung ương (khóa XII), các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc các nội dung, cụ thể hóa ban hành chương trình hành động, chỉ đạo thực hiện từng bước vững chắc, tập trung xây dựng các đề án và thực hiện một số việc đã rõ...

Phải có quyết tâm chính trị cao trong sắp xếp tổ chức, bộ máy

Thực hiện các nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành trung ương (khóa XII), các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc các nội dung, cụ thể hóa ban hành chương trình hành động, chỉ đạo thực hiện từng bước vững chắc, tập trung xây dựng các đề án và thực hiện một số việc đã rõ...

Phải có quyết tâm chính trị cao trong sắp xếp tổ chức, bộ máy

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Hương Sơn

Tuy nhiên, một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quyết tâm cao, còn có biểu hiện chờ đợi, ngại va chạm, giai đoạn đầu còn lúng túng, chất lượng các đề án chưa cao; chưa làm tốt việc khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; đề án chưa dựa trên vị trí việc làm, khối lượng công việc của từng chức danh theo từng tháng; chưa chú trọng các giải pháp tái cơ cấu để nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, mà chủ yếu còn nhằm vào cắt giảm, sáp nhập theo cơ học...

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Quy định 04-QĐi/TW, Kết luận 34-KL/TW, Chương trình hành động 920-CTr/TƯ, Chương trình hành động 1011-CTr/TU đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thống nhất trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận một số nội dung sau:

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đề án; rà soát, đánh giá kỹ, cụ thể thực trạng tình hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm. Làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng tổ chức bộ máy; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bàn bạc dân chủ, nhuần nhuyễn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, có quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Quy mô thôn, tổ dân phố

Về quy mô thôn, tổ dân phố: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; thực hiện theo nội dung Chương trình hành động số 920-CTr/TU, ngày 31/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương để thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp.

Về cán bộ thôn, tổ dân phố: Bố trí không quá 2 người hoạt động không chuyên trách để đảm đương các nhiệm vụ bí thư chi bộ, thôn trưởng (hoặc tổ trưởng tổ dân phố), trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố và không quá 5 người thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ khác; thực hiện khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách và người thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ.

Khuyến khích bố trí kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; thực hiện kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố với người thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ.

Việc bố trí cán bộ thôn, tổ dân phố phải thực hiện xong trước tháng 8/2019.

Sáp nhập xã, bố trí cán bộ công chức cấp xã

Về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính: Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, quy mô, điều kiện tiêu chuẩn của các xã, phường, thị trấn, khi có chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thì thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập.

Về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức cấp xã (các xã không thực hiện sáp nhập): về tổ chức bộ máy, hợp nhất văn phòng đảng ủy với văn phòng UBND thành một văn phòng chung, thực hiện xong trước 30/12/2018; về cán bộ, công chức cấp xã, bố trí số lượng xã loại 1 không quá 19 người, xã loại 2 không quá 18 người, xã loại 3 không quá 17 người.

Mỗi xã giảm theo hướng các vị trí gồm: tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn phòng - thống kê, văn hóa - xã hội, tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương để vận dụng phù hợp; lộ trình thực hiện đến hết năm 2021 giảm 2 công chức, đến năm 2025 giảm 4 công chức; những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sớm hơn.

Về người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Bố trí tối đa không quá 8 người và thực hiện khoán phụ cấp. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương để bố trí phù hợp.

Khuyến khích bố trí kiêm nhiệm và liên thông giữa các khối: Cán bộ, công chức cấp xã có thể kiêm nhiệm nhiệm vụ của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và bí thư chi bộ; thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thể kiêm nhiệm bí thư chi bộ; thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố.

Tổ chức bộ máy cấp huyện

Về tổ chức bộ máy: Khối Đảng sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với Ban Tuyên giáo ở tất cả các huyện, thành, thị ủy (chuyển bộ phận kế toán của Trung tâm về văn phòng cấp ủy); khuyến khích việc hợp nhất Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo ở những nơi có đủ điều kiện; chuyển chức năng công tác nội chính từ văn phòng cấp ủy về ủy ban kiểm tra cấp huyện.

Khối MTTQ và các đoàn thể, thí điểm xây dựng cơ quan chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Đức Thọ, Thạch Hà.

Khối chính quyền: Các ngành y tế, giáo dục thực hiện theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; sáp nhập Trung tâm văn hóa - thể thao với Đài truyền hình ở tất các huyện, thành phố, thị xã; đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, UBND tỉnh hướng dẫn từng trường hợp cụ thể; đồng ý thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trực thuộc Sở TN&MT; các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Giữa các khối, thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND - UBND thành một văn phòng chung ở huyện Đức Thọ, Nghi Xuân; thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ ở các đơn vị: Đức Thọ, Thành phố Hà Tĩnh; thí điểm hợp nhất ủy ban Kiểm tra với thanh tra ở các đơn vị: Đức Thọ, thành phố Hà Tĩnh.

Về nhất thể hóa chức danh người đứng đầu: Thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã; thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời chủ tịch UBMTTQ ở những nơi có đủ điều kiện (theo đề xuất của các đơn vị); đối với những đơn vị thực hiện việc sáp nhập ban tuyên giáo và ban dân vận thì không thực hiện việc nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ.

Sắp xếp bộ máy ở cấp tỉnh

Khẩn trương thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, hoàn thành trước 01/01/2019.

Hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; cơ cấu lại tổ chức bên trong và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh chủ trì, phối hợp Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Đề án (thực hiện trong quý IV/2018).

Chuyển 2 đảng bộ: Trường Đại học Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh về trực thuộc đảng bộ khối sau sáp nhập (thực hiện trong quý IV/2018).

Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung (khi có chủ trương của ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Trong quá trình triển khai thực hiện theo Chương trình hành động 920- CTr/TƯ ngày 31/01/2018; Chương trình hành động 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xét thấy để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các đề án, đồng ý cho lùi thời gian phê duyệt đề án đối với cấp xã, cấp huyện như sau: Đối với cấp xã (những đơn vị không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập), phê duyệt xong đề án trước 30/10/2018; đối với cấp huyện, phê duyệt xong đề án trước 31/12/2018. Trong khi chờ phê duyệt đề án, những việc đã rõ và có điều kiện thì tổ chức thực hiện ngay.

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]