(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sáng 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ của Đảng.

Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sáng 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ của Đảng.

Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập và trưởng thành của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích hào hùng, mốc son chói lọi, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (trích trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi). Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa Xuân năm 1975 - non sông thu về một mối. Là thắng lợi của các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới với những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều mặt; và đến nay đã trở thành quốc gia đang phát triển năng động, có thu nhập trung bình với một số chỉ số xã hội quan trọng tương đương với các nước có thu nhập cao; văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện một cách cơ bản, toàn diện. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên rõ rệt, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”.

Thực tiễn 90 năm thành lập và trưởng thành của Đảng đã chứng minh: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục giữ gìn, bồi đắp, phát huy.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn; đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng.

Đó là truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức, kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Chính lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong “gang thép” được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ; tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi gian lao, thử thách, giữ vững niềm tin và giương cao ngọn cờ lãnh đạo.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đó là sự chủ động, sáng tạo hoạch định, hoàn thiện và thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước; là truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả của lợi ích quốc gia, dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế; kiên định độc lập tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đó là phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Những truyền thống tốt đẹp, quý báu đó đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Diễn văn cũng đã dành phần nhiều thời gian ôn lại những mốc son chói lọi của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong tiến trình phát triển của đất nước, dân tộc và của Đảng quang vinh; những thành quả tỉnh nhà đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh.

Sau 15 năm đồng cam cộng khổ cùng tái thiết, xây dựng quê hương Nghệ - Tĩnh chung nôi văn hóa xứ Nghệ, từ tháng 9/1991, tỉnh Hà Tĩnh tái lập lại. Trong điều kiện nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, tồn đọng cũ - thách thức mới đan xen, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã chủ động tiếp bước các thế hệ ông cha; phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng; đoàn kết, thống nhất; vượt qua khó khăn; kiên trì, nỗ lực, sáng tạo vươn lên, dành được nhiều thành tựu quan trọng, vượt bậc trong suốt 30 năm qua; đưa tỉnh nhà từ một địa phương nông nghiệp lạc hậu, vươn lên trở thành tỉnh khá với quy mô và cơ cấu kinh tế hợp lý, theo hướng công nghiệp hiện đại. Nhiều năm liền Hà Tĩnh là tỉnh tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển khu kinh tế trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội…

Năm 2019, sau nhiều năm vượt qua thách thức do sự cố môi trường biển năm 2016, Hà Tĩnh đã khẳng định rõ hướng đi, dành được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đạt gần 11%, thu ngân sách đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Nhà máy luyện thép Formosa đã đi vào sản xuất ổn định, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của tỉnh và khu vực. Có thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông, đô thị đã được triển khai.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững có cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều thành tựu nổi bật cả về số lượng và chất lượng. Đến nay có 84,6% tổng số xã đạt chuẩn; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới; các huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới;… thành phố Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại 2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Giáo dục - đào tạo tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, là tỉnh liên tiếp trong nhiều năm thuộc tốp 5 cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia. Các di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy. Thể thao thành tích cao tiếp tục phát triển. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tiến bộ. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt được kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,53%, gần bằng bình quân chung cả nước. Hợp tác đối ngoại tiếp tục phát huy hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Toàn tỉnh luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị đã được triển khai bài bản, chủ động, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn tỉnh sắp xếp 80 xã, hình thành 34 xã mới đến nay đã đi vào hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực.

“Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân; sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhận định, năm mới, niềm tin mới, khí thế mới, khát vọng mới. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ của Đảng, tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 của Trung ương và Chủ đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị mọi mặt, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quan tâm chỉ đạo xử lý những vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Tập trung phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sau thép, dịch vụ logistic, dịch vụ du lịch…

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; kết hợp chặt chẽ bốn trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường - văn hóa để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển nhanh và bền vững...

“Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân... góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn” - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ.

 • Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị
  Trực tiếp: Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh

  Sáng nay (1/2), tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020).

 • Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị
  Hà Tĩnh vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

  Ra đời sau Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đầy 2 tháng, Đảng bộ Hà Tĩnh đã cùng với Nghệ An lãnh đạo nhân dân làm nên cao trào cách mạng 1930 - 1931, giành được chính quyền Xô Viết ở hàng trăm làng xã. Dù bị khủng bố và đàn áp dã man, nhưng những chiến sĩ cộng sản kiên trung tiếp tục vận động nhân dân rầm rộ đứng lên đấu tranh trong phong trào dân chủ và chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

 • Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị
  Màu của bình minh

  Cứ mỗi lần ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ búa liềm kiêu hãnh nổi bật trên nền trời xanh thắm là tôi lại chợt nhớ tới câu hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên: “Hồng như màu của bình minh. Đỏ như màu máu của mình tim ơi. Búa liềm vàng rực giữa trời. Là niềm hy vọng chói ngời tim ta”…

 • Thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị
  Đảng cùng xuân đồng hành với quê hương, dân tộc

  Cách đây 90 năm, có một sự trùng hợp giữa thiên nhiên, đất trời với lòng người, với xã hội như là sự sắp đặt của tạo hóa. Cùng với những chồi xanh, lộc biếc thiên nhiên ban tặng cho đời, thì ở Đông Nam châu Á, có một dân tộc đang chìm đắm trong áp bức, nô lệ, vào mùa xuân năm 1930 đã ra đời một tổ chức cách mạng - Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]