Cập nhật: 12:37 11/01/2022
(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu các cấp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu các cấp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sáng nay (11/1), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng tham dự.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác kiểm tra, giám sát “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”

Trong năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như: quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại…. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28.925 tổ chức đảng, UBKT Trung ương kiểm tra đối với 28 tổ chức đảng.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng vi phạm, có tình, có lý, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; UBKT các cấp được kịp thời kiện toàn, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh giản, hiệu quả.

Trong kết quả chung của toàn ngành, công tác kiểm tra, giám sát ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã kiểm tra 1.251 tổ chức đảng và 1.227 đảng viên; thực hiện giám sát 921 tổ chức đảng và 954 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 21 tổ chức đảng cấp dưới và 146 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 672 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 301 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật của Đảng.

UBKT các cấp cũng đã tiếp nhận 328 lượt đơn thư các loại và tiến hành giải quyết tố cáo đối với 26 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng và 808 đảng viên với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong năm 2022, UBKT Trung ương sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao.

Công tác kiểm tra đóng góp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, song công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, năm 2022, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng, chính đốn Đảng cần được tập trung cao. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục và nâng lên một tầm cao mới.

Cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần khép mình vào trong kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy đinh về kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn; phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng, cấp ủy cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thưc hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước.

Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và các cơ quan liên quan, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tầng lớp nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, có bản lĩnh chính trị vững vàng, bản thân phải liêm, chính, chí công vô tư, giữ danh dự cán bộ làm công tác nội chính.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]