(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh yêu cầu gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Tĩnh chỉ thị triển khai tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh yêu cầu gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Tĩnh chỉ thị triển khai tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của đất nước và các địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sự kiện chính trị hết sức quan trọng

Chỉ thị nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của đất nước, của địa phương, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy vậy, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn, các thế lực thù địch tiếp tục có những hành động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; tỉnh ta bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đang gặp những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định

Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 2/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Tĩnh chỉ thị triển khai tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỉ lệ hợp lý người ứng cử là nữ, trẻ, đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đấu tranh chống mọi âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt chú ý các địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chủ động đề ra các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Các huyện, thành, thị ủy; các đảng uỷ xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử ở cấp mình; làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương; chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh để xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Các đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác bầu cử ở các địa phương; đồng thời phân công các thành viên bám sát địa phương cơ sở để nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến các chi bộ Đảng và phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]